13.05.2016 - Aktivity a projekty programu SK09 Domáce a rodovo po...
Rodovo podmienené násilie je všadeprítomné a je závažným sociálnym problémom, ktorý ohrozuje bezpečnosť, telesnú a duševnú integritu žien...

 13.05.2016 - Projekt Prírodné a kultúrne pamiatky pomedzia Sloven...
Už čoskoro sa verejnosť zoznámi s modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na základných, stredných i vysokých šk...

 11.05.2016 - Zintenzívňujú sa slovensko-ukrajinské aktivity v rám...
Cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny je v našej krajine podporovaná aj z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, k...

 05.05.2016 - Nové programové obdobie grantov EHP a Nórska 2014 - ...
Dňa 3. mája 2016 boli v Bruseli podpísaná nová dohoda o grantoch EHP a Nórska na programové obdobie 2014 – 2021. Oficiálnu správu je m...

 13.04.2016 - ÚV SR - Odbor grantov EHP a Nórska - zmena telefónny...
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene telefónnych čísel na Odbore grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR. Nové telefónne čísla začínajú ...

06.04.2016 - Vydaná brožúra zo 6. ročníka fóra Európskych hranič...
Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca vydal v spolupráci s Institute for Stability and Development brožúru zo...

04.02.2016 - Novootvorený bezpečný ženský dom DÚHA v Bratislave p...
Dagmar Povodová, riaditeľka Bezpečného ženského domu DÚHA: „ Veľmi sa teším, že sa spojili sily pre dobrú vec. Náš bezpečný ženský dom...
Fotogaléria Fotogaléria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


 banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.