Očakávané výsledky

Každý program musí mať jeden alebo viacero „očakávaných výstupov“ z nižšie uvedeného zoznamu. Relevantné očakávané výstupy pre každý program sú dohodnuté buď v Memorande o porozumení s príslušnou krajinou vrátane spôsobu spravovania prostriedkov, alebo sa dohodnú v prípravnej fáze programu.
  • realizácia obchodných príležitostí pri ozeleňovaní európskej ekonomiky;
  • zníženie produkcie odpadov a zníženie emisií do ovzdušia, vody a pôdy;
  • väčšie využitie ekologicky šetrných technológií;
  • zvýšená tvorba zelených pracovných miest a rozvoj podnikania. 

    (Zdroj: http://www.eeagrants.org/id/1941.0)
6939