Informácia o plánovanej výzve malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia

22.05.2019

Predbežné oznámenie Výzvy malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia (Granty EHP 2014 – 2021)

Kód výzvy: CLT02
Vyhlásenie výzvy: JÚN 2019
Uzávierka výzvy: OKTÓBER 2019
Výška alokácie výzvy: 1 500 000 €

 

Výzva vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR

Cieľom výzvy CLT02 je podporiť projekty, ktoré sa týkajú rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, rovnako tak podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia. 

Projektový grant: 50 000 eur – 200 000 eur

Oprávnení žiadatelia: akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/2013[1] Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera. Fyzické osoby nie sú oprávnené.  

Povinný partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských štátov a ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa  (2014-2020). Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Ďalší partner:  akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských alebo prijímateľských štátov alebo akákoľvek medzinárodná organizácia alebo jej organ alebo agentúra. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Podmienky spolufinancovania:

 • štátna správa - spolufinancovanie nevyžaduje,
 • ostatné inštitúcie verejného sektora, vrátane regionálnych a lokálnych samospráv a ich inštitúcií a organizácií - najmenej 5%,
 • mimovládne organizácie[2] a sociálni partneri[3][4] - najmenej 10%,
 • súkromný sektor, cirkvi a iné inštitúcie - najmenej 20%. 

Platby: platby v rámci projektu budú majú formu zálohových platieb, priebežných platieb a záverečných platieb. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: predpokladaný podpis prvých projektových zmlúv bude september 2020.

Ďalšie podmienky:

 1. Povinnými prílohami žiadosti o projekt sú Rozpočet a predbežná zmluva alebo návrh Partnerskej dohody s povinným partnerom.
 2. Výzva nie je určená na podporu budovania infraštruktúru (investičné opatrenia)[5].
 3. Projekt musí byť realizovaný v súlade s príslušnými pravidlami štátnej pomoci.

Projektový grant môže byť použitý na nasledujúce kultúrne účely a aktivity:

(a) aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov určených na umelecké a kultúrne účely, divadiel, kín, opier, koncertných siení, iných organizácií venujúcich sa živým vystúpeniam, inštitúcií filmového dedičstva alebo ďalších podobných umeleckých a kultúrnych infraštruktúr, organizácií a inštitúcií;

(b) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti;

(c) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;

(d) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.

Navyše, a ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu, ďalšie aktivity môžu byť považované za oprávnené a financované v rámci pravidiel pomoci de-minimis.

Podporené budú najmä:

 • Projekty výrazne zdôrazňujúce nezaujatosť umenia a jeho informatívnu funkciu, napr. témy ako sú podpora ľudských práv, rodovej rovnosti, sociálneho zmierenia, histórie kultúrnych pamiatok, holokaustu, dejín menšín a ostatné
 • Projekty zamerané na publikum v menej rozvinutých, vzdialených a/alebo iným spôsobom znevýhodnených geografických oblastiach a komunitách
 • Projekty zamerané na rôzne cieľové skupiny (napr. mládež, ako aj seniori)
 • Projekty prispievajúce k rovnosti a integrácii znevýhodnených skupín (najmä Rómovia a iné sociálne, etnické a kultúrne menšiny)
 • Projekty s viac ako 1 partnerom z prispievateľských štátov (Nórsko, Island a/alebo Lichtenštajnsko)
 • Projekty bojujúce so súčasnými sociálnymi výzvami ako je radikalizmus, extrémizmus a nenávistné prejavy
 • Projekty zameriavajúce sa na vytvorenie rezidenčných umeleckých centier/programov
 • Projekty zameriavajúce sa na prácu s publikom a kultúrny manažment

Projekty zameriavajúce sa na prácu s publikom a kultúrny manažment Oprávnené výdavky: Okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia, všetky typy výdavkov môžu byť oprávnenými výdavkami za predpokladu, že spĺňajú podmienky tejto výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia na implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 (ďalej len „Nariadenie“).

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu CLT02 sa predpokladá koncom mája 2019. Cieľom výzvy bude podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska, Islandu a Lichtenštajnsko. Tieto aktivity môžu byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 5 000 eur pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.


[1] OJ L 347, 20.12.2013

[2] Na účely tejto výzvy je „mimovládna organizácia (ďalej len MVO)“ definovaná ako nezisková dobrovoľná organizácia zriadená ako právnická osoba, majúca nekomerčný účel, nezávislá od miestnej, regionálnej a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské inštitúcie a politické strany nie sú považované za MVO.

[3] Na účely tejto výzvy sú “sociálni partneri” definovaní ako zástupcovia organizácií zamestnávateľov a odborových organizácií.

[4] V tomto prípade príspevok v naturáliách vo forme dobrovoľníckej práce môže predstavovať až 50 % spolufinancovania.

[5] Pre potreby Programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akékoľvek aktivita, ktorá vyžaduje stavebné povolenie/ohlásenie stavby alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku)