Informácia o plánovanej výzve na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi

21.05.2019

Informácia o plánovanom zverejnení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi Ženami a Mužmi (Nórske granty 2014 – 2021)
 

Kód výzvy:  DGV01
Vyhlásenie výzvy:    jún 2019
Uzávierky výzvy: september 2019/marec 2020/september 2020/február 2021

Výzva vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR

Cieľom výzvy DGV01 je podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi, vrátane podpory vzdelávacích aktivít a aktivít zvyšujúcich povedomie.

Projektový grant: 100 000 eur – 200 000 eur

Oprávnení žiadatelia: akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v SR.

Oprávnení partneri: akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v Nórsku alebo v prijímateľských štátoch alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra.

Podmienky spolufinancovania:

  • pre verejný sektor sa spolufinancovanie nevyžaduje,
  • najmenej 10 % výška spolufinancovania pre mimovládne organizácie[1] a sociálnych partnerov[2],[3],
  • najmenej 15 % výška spolufinancovania pre súkromný sektor a ostatné subjekty.

Platby: platby v rámci projektu budú mať formu zálohových platieb, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: predpokladaný podpis prvých projektových zmlúv bude apríl 2020.

Ďalšie podmienky:

  1. Povinnými prílohami žiadosti o projekt budú rozpočet, plán vzdelávania a kampaní na zvýšenie povedomia a predbežná zmluva alebo návrh partnerskej dohody, ak bude projekt realizovaný v partnerstve.
  2. Prijímatelia a partneri projektu budú prispievať k eliminácii všetkých foriem diskriminácie žien a významne podporia rovnosť medzi ženami a mužmi vrátanie posilnenia postavenia žien.
  3. Projekt bude realizovaný najmenej po dobu 2 rokov a jeho plánované ukončenie nepresiahne termín 31. december 202
  4. Výzva nie je určená na podporu budovania infraštruktúry (investičné opatrenia)[4].

Oprávnené aktivity: projektový grant môže byť použitý na realizáciu aktivít ako sú propagácia a participácia žien na rozhodovacom procese (politickom a ekonomickom), boj proti negatívnym stereotypom namiereným proti ženám a mužom vo verejnom ako aj v súkromnom živote, podpora dôstojnosti, školenia pre školy a učiteľov na tému rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a sieťovanie na účely zvyšovania povedomia o rodovej rovnosti.

Osobitná pozornosť má byť venovaná situácii rómskych žien najmä prostredníctvom spolupráce so školami s vysokým zastúpením študentov a žiakov z rómskeho etnika.

Oprávnené výdavky: okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia, všetky typy výdavkov môžu byť oprávnenými výdavkami za predpokladu, že spĺňajú podmienky výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia na implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021.

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu DGV01 sa predpokladá koncom mája/začiatkom júna 2019.

Cieľom výzvy bude podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska. Tieto aktivity môžu byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 2 500,- Eur pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.

 


[1] Na účely tejto výzvy je „mimovládna organizácia“ (ďalej len MVO) definovaná ako nezisková dobrovoľná organizácia zriadená ako právnická osoba, majúca nekomerčný účel, nezávislá od miestnej, regionálnej a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské inštitúcie a politické strany nie sú považované za MVO.

[2] Na účely tejto výzvy sú “sociálni partneri” definovaní ako zástupcovia organizácií zamestnávateľov a odborových organizácií.

[3] V tomto prípade príspevok v naturáliách vo forme dobrovoľníckej práce môže predstavovať až 100 % spolufinancovania.

[4] Pre potreby programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek aktivita, ktorá vyžaduje stavebné povolenie/ohlásenie stavby alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku).