Informácia o plánovanej výzve na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva

22.05.2019

Informácia o plánovanom zverejnení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (Granty EHP 2014-2021)

Kód výzvy: CLT01
Vyhlásenie výzvy: JÚN 2019
Uzávierky výzvy: OKTÓBER 2019
Výška alokácie výzvy: 10 539 725 €

 

Výzva vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR 

Cieľom výzvy CLT01 je podpora projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podpora ich podnikateľského potenciálu.

Projektový grant: 200 000 € – 1 000 000 €

Oprávnení žiadatelia: Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v SR. Fyzické osoby nie sú oprávnené.  

Oprávnení partneri: Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v prispievateľských štátoch alebo v prijímateľských štátoch alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra.  Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Podmienky spolufinancovania:

 • štátna správa - spolufinancovanie nevyžaduje,
 • ostatné inštitúcie verejného sektora, vrátane regionálnych a lokálnych samospráv a ich inštitúcií a organizácií - najmenej 5 %,
 • mimovládne organizácie[1] a sociálni partneri[2][3] - najmenej 10 %,
 • súkromný sektor, cirkvi a iné inštitúcie - najmenej 20 %. 

Platby: platby v rámci projektu budú majú formu zálohových platieb, priebežných platieb a záverečných platieb. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: predpokladaný podpis prvých projektových zmlúv bude september 2020.

Ďalšie podmienky:

 1. Pamiatková obnova musí byť uskutočnená ako súčasť projektu a na kultúrnej pamiatke, ktorá je vo vlastníctve, správe alebo prenájme Prijímateľa alebo partnera projektu a je na Zozname národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 3 07. 2017.
 2. Projekt musí byť v súlade s potrebami komunity a musí byť predmetom konzultácií miestnej komunity predtým ako je projektová žiadosť predložená alebo neskôr v ďalšom vývoji projektu.
 3. Partnerská dohoda musí byť podpísaná so zainteresovanými stranami (ako napr. MVO, poskytovateľmi služieb, školami a samosprávami atď.) pred alebo počas implementácie projektu.
 4. Náklady na budovanie infraštruktúry (investičné opatrenia)[4] nesmú prekročiť 70 % celkových oprávnených nákladov projektu.
 5. Povinnými prílohami žiadosti o projekt budú Rozpočet a Podnikateľská stratégia.
 6. Projekt musí byť realizovaný v súlade s príslušnými pravidlami štátnej pomoci.

Projektový grant môže byť použitý na nasledujúce kultúrne účely a aktivity: 

(a) múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie  venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry, organizácie a inštitúcie;

(b) hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a archeologických nálezísk, pamiatok, lokalít a budov historického významu; prírodné dedičstvo súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušnými verejnými orgánmi; 

(c) nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí a remesiel;

(d) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti;

(e) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;  

(f) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.

Podporené budú najmä:

 • Projekty implementované v menej rozvinutých a znevýhodnených geografických regiónoch a komunitách
 • Projekty, ktoré zhodnocujú kultúrne dedičstvo, pričom obnova kultúrnej pamiatky je povinná časť projektu a priorita je kladená na kultúrne pamiatky v zlom stave
 • Projekty, v ktorých sa vytvárajú siete (partnerstvá) s poskytovateľmi služieb (ubytovanie, voľnočasové aktivity, reštaurácie a pod.) a ostatnými miestnymi aktérmi
 • Projekty s jasnou podnikateľskou stratégiou zameranou na generovanie príjmov z kultúrnych aktivít
 • Projekty implementované v partnerstve s inštitúciami z Prispievateľských štátov (Nórsko, Island a/alebo Lichtenštajnsko)
 • Projekty, ktoré sú zamerané na aktívnu účasť miestnej komunity
 • Projekty implementované v partnerstve alebo v spolupráci s kultúrnymi hráčmi (spĺňajúcimi definíciu v zmysle „Kreatívna Európa“) a/alebo kultúrne a kreatívne centrá
 • Projekty podporujúce kultúrne dedičstvo menšín ako napr. židovské, rómske atď.
 • Projekty podporujúce boj proti radikalizmu, extrémizmu a nenávistným prejavom
 • Projekty, ktoré zapájajú miestnych remeselníkov do prác na obnove napr. prostredníctvom odbornej prípravy v oblasti tradičných zručností v stavebných remeslách
 • Projekty implementované v oblastiach s už jestvujúcim turistickým záujmom
 • Projekty zamerané na založenie rezidenčného umeleckého centra
 • Projekty so silným zameraním na vzdelávacie funkcie kultúrneho dedičstva

Oprávnené výdavky: Okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia, všetky typy výdavkov môžu byť oprávnenými výdavkami za predpokladu, že spĺňajú podmienky tejto výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia na implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 (ďalej len „Nariadenie“).

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu CLT01 sa predpokladá koncom mája 2019.

Cieľom výzvy bude podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska, Islandu a Lichtenštajnsko. Tieto aktivity môžu byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 5 000 € pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.

 

[1] Na účely tejto výzvy je „mimovládna organizácia (ďalej len MVO)“ definovaná ako nezisková dobrovoľná organizácia zriadená ako právnická osoba, majúca nekomerčný účel, nezávislá od miestnej, regionálnej a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské inštitúcie a politické strany nie sú považované za MVO.

[2] Na účely tejto výzvy sú “sociálni partneri” definovaní ako zástupcovia organizácií zamestnávateľov a odborových organizácií.

[3] V tomto prípade príspevok v naturáliách vo forme dobrovoľníckej práce môže predstavovať až 50 % spolufinancovania.

[4] Pre potreby programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek aktivita, ktorá vyžaduje stavebné povolenie/ohlásenia stavby alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku).