Možnosť prihlásiť sa na informačné podujatie tzv. match-making event v Nórsku pre mestá nad 15 000 obyvateľov v rámci programu Klíma

04.10.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ v úzkej spolupráci s donorskými partnermi programu, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci plánovaných výziev zameraných na podporu akčných plánov a opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizovaných miestnymi orgánmi v mestských oblastiach. Registrácia je možná do 9. októbra 2019.

Bližšie informácie <<<TU>>> (webová stránka Správcu programu)


Kontakt na Správcu programu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

  • Ing. Henrietta Somogyi; Tel: +421/ 906 314 290, bilateralnyfond@enviro.gov.sk
  • Mgr. Lenka Strižencová; Tel: +421/ 906 314 256, bilateralnyfond@enviro.gov.sk