Výzva na predloženie cenovej ponuky na hodnotenie preddefinovaných projektov

07.05.2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na hodnotenie nasledovných projektov:

  1. Projekt „Revitalizácia záhrad v Rusovciach (ROGER)“ v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.
  2. Projekt „Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA“ v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“.

Kliknutím na odkaz pri jednotlivých programoch otvoríte programovú dohodu, v ktorej môžete nájsť bližšie informácie o danom projekte.

Ponuku je možné predložiť na jednu alebo obe časti zákazky, a to do 17.5.2019 zaslaním podpísaného naskenovaného návrhu na plnenie kritéria vrátane identifikačných údajov v elektronickej podobe (odporúčaný vzor je uvedený nižšie) na adresu eeagrants@vlada.gov.sk. V tejto fáze sa nevyžaduje predloženie žiadnych iných dokumentov.

S uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenu (vrátane DPH) bude uzavretá zmluva, ktorej návrh je uvedený nižšie. Na základe tejto zmluvy bude uchádzač v stanovenej lehote (60 dní od doručenia podkladov) povinný predložiť vypracovanú finálnu verziu Podrobnej hodnotiacej správy k danému projektu (vzor správy je uvedený nižšie).

Ďalšie informácie a dokumenty je možné nájsť na stránke www.eeagrants.sk/zakladne-informacie/zakladne-dokumenty.

Prílohy:

Upozornenie:

V rámci Grantov EHP a Nórska sa počas obstarávania a plnenia zmlúv musia dodržiavať najvyššie etické štandardy ako aj predchádzanie konfliktu záujmov. Nesmú sa prijímať žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody, ktoré by sa priamo alebo nepriamo vykladali alebo mohli by sa vykladať ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na alebo odmena za zadanie zákazky alebo jej plnenie.

Redakčné opravy:

Vo výzve na predkladanie ponúk bola v kapitole 4 v časti Odborník v oblasti integrity verejnej správy v bode d) nesprávne uvedená požiadavka, aby daný odborník mal v oblasti minimálne 2 praktické skúsenosti s hodnotením projektov zameraných na zachovanie, obnovu alebo revitalizáciu nehnuteľných pamiatok.  Rovnaká chyba sa vyskytla aj v článku V, bod 5 návrhu zmluvy. Oba dokumenty boli upravené a ich platné znenie bolo zverejnené dňa 10.5.2019. Termín na predkladanie ponúk zostal v platnosti.