Obnova Radnice v Levoči - 1. etapa

Projekt: Radnica otvorená komunitám (Radnica)

Verejný obstarávateľ: Mesto Levoča

Dátum vyhlásenia: 20.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 13.09.2021

Predmetom zákazky je 1. etapa obnovy radnice v Levoči v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Ide najmä o obnovu prízemia a západného suterénu, rekonštrukciu napojení na rozvody inžinierskych sietí - bez zmeny súčasnej funkcie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to: Projektová dokumentácia Zadanie.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14082/summ…