Basic information

  • Project Number: DGV03021
  • Project Title:
  • Program: Domestic and Gender-based Violence
  • Region of the Project Implementation: Bratislavský
  • District of the Project Implementation: Senec
  • Estimated Date of Project Completion: 30.04.2024
  • Project Promoter: TENENET o.z.
  • Website of the project:
  • Status: Active

Funding

  • Project Grant Approved: 458 848 €

Project description

Cieľom projektu je budovanie a rozširovanie existujúcich sietí poradenských centier pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia. Taktiež scitlivovanie, edukovanie a osveta verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách a ich deťoch a vzdelávanie odborníkov v odvetviach, ktorých sa téma úzko dotýka (multi inštitucionálna spolupráca). Hlavnou úlohou tejto činnosti je poskytovanie špecializovaných poradenských služieb (zameraných v širokom spektre, šitých na potreby klientov - psychologické, sociálne, právne, zdravotné, atď.) obetiam ohrozeným a obetiam rodovo podmieneného násilia (domáce násilie, sexuálne násilie a znásilnenia, prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, nútené umelé prerušenie tehotenstva, nútená sterilizácia, trestné činy v mene cti a pod.) a ich deťom (poradenstvo, psychosociálna, pedagogická, terapeutická a skupinová dynamická práca, práca na rekonštrukcii vzťahu matka-dieťa, podpora pri súdnych zásahoch a pod.); vzdelávanie odborníkov širokého spektra; šírenie evidance based informácií v téme a skúseností dobrej praxe a integrovaný prístup v kooperácii s organizáciami pôsobiacimi v téme násilia na území SVK (metodika a evidovanie štatistík).