Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.eeagrants.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora: 
  • Obrázky na webovom sídle a PDF dokumentoch, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Pre niektoré video záznamy sa neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2]
  • Niektoré nadpisy na webovom sídle nie sú definované sémanticky správne. Číselné zoznamy nie sú v zdrojovom kóde takto určené. Textové dokumenty (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definovaný nadpis, tabuľky v textových dokumentoch nemajú definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Niektoré texty na webovom sídle obsahujú pevnú medzeru, čo spôsobuje sťažené čítanie pre znevýhodnených používateľov. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Na webovej stránke sa vyskytuje informačný pokyn, ktorý závisí od umiestnenia konkrétneho prvku pričom v prípade aplikácie responzívneho dizajnu je prvok na inom mieste a pokyn sa nezmení. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • Niektoré vstupné polia formulárov majú nesprávne definovaný typ (napr. tel. číslo). Vstupné polia formulárov nemajú zadefinovaný prvok „autocomplete“ [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Pre hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Zameranie niektorých navigačných prvkov nemajá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. Ohraničenie tlačidla pre menu pri nastavení responzívneho dizajnu nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov] 
  • Po zameraní kurzorom položky v menu sa zobrazí dodatočný obsah, ktorý nie je možné odmietnuť prostredníctvom klávesnice. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri umiestnení kurzora alebo zameraní klávesnicou]
  • Niektoré položky v hlavnom menu a ovládacie prvky nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  • Na webovom sídle sa nachádza mechanizmus, ktorý umožní preskočiť na hlavný obsah, ale po zameraní z klávesnice nie je viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • PDF dokumenty neobsahujú zadefinované názvy. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Na webovej stránke sa nachádzajú hypertextové odkazy, z ktorých textu nie je odvoditeľný ich priamy účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Na webovom sídle sa nachádzajú skryté hypertextové odkazy, ktoré je možné zamerať, ale zameranie nie je viditeľné. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • Anglický text, ktorý sa nachádza na slovenskej verzii webového sídla, nemá zdrojovo určený správny jazyk [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Formulár neobsahuje návrh pre opravu chyby, poskytuje ho iba prehliadač. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov a syntaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Menu obsahuje vnorené podpoložky, ktoré sú zobrazované po zameraní kurzorom, avšak čítač obrazovky používateľa o  odpoložkách neinformuje. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  • Ak používateľ nesprávne vyplní vyhľadávacie pole, je následne zobrazené upozornenie, avšak čítač obrazovky o tom neinformuje. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Webové sídlo neposkytuje Really Simple Syndication (RSS) kanál [§16 pís. a) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu, alebo nemajú info titulku odkazu, napríklad pomocou atribútu „title“ [§16 pís. e) a f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 19.1.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 19.1.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: tlacove@mirri.gov.sk. Správcom webového sídla je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a jeho prevádzkovateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Alexandra Boškovičová z tlačového oddelenia.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk