Bilaterálna spolupráca

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014-2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny fond pre bilaterálne vzťahy. Zriadenie tohto fondu nadväzuje na veľmi úspešný finančný nástroj z programového obdobia 2009-2014 – bilaterálny fond na národnej úrovni, vďaka ktorému boli podporené desiatky bilaterálnych aktivít vedúcich vzniku či rozvoju partnerstiev medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami z prispievateľských štátov. Tieto aktivity boli zamerané najmä na zdieľanie skúseností, príkladov dobrej praxe a transfer know-how.

Účelom Fondu pre bilaterálne vzťahy je aj naďalej finančná podpora inštitúcií v SR a v prispievateľských štátoch v iniciatívach, ktoré umožňujú vzájomnú výmenu skúseností a posilňovanie bilaterálnej spolupráce. To je jedným z dvoch hlavných cieľov Grantov EHP a Nórska. Celková alokácia Fondu pre bilaterálne vzťahy v SR je 2,62 mil. €. V rámci implementácie fondu sa predpokladajú otvorené výzvy pre žiadateľov, ako aj preddefinované iniciatívy s výrazným potenciálom pre posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom). Časť alokácie bude využitá aj správcami programov na dosahovania cieľov a podporu bilaterálnej spolupráce v jednotlivých programoch.

V rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy sa bude možné uchádzať o grant na aktivity, ktoré budú svojim charakterom prispievať k rozvoju bilaterálnej spolupráce (môže ísť napr. o semináre, workshopy, konferencie, študijné cesty, štúdie a zber dát, informačné aktivity a pod.).


Národný kontaktný bod dňa 1. 8. 2019 vyhlásil dve výzvy:

FBR01 – otvorená výzva tematicky zameraná na dve oblasti: kultúrnu spoluprácu a politickú a inštitucionálnu spoluprácu medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom. Cieľom výzvy je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi vo vybraných oblastiach. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 180 000 €. V rámci výzvy je možné uchádzať o príspevok na iniciatívy, ktoré budú svojím charakterom prispievať k rozvoju bilaterálnej spolupráce (môže ísť napr. o semináre, workshopy, konferencie, študijné cesty, štúdie a zber dát, informačné aktivity a pod.). Minimálna výška príspevku prestavuje 10 000 €, maximálna výška príspevku predstavuje 30 000 €.

FBRTG01 – výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné grantyCieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky  v objeme 50 000 € a je možné uchádzať o príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 5 000 €.