Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBR01)

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok FBR01 v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorej cieľom je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi vo vybraných oblastiach - kultúrnej, politickej a inštitucionálnej oblasti:

Text výzvy FBR01

21.1.2020: Výzva v rámci fondu pre bilaterálne vzťahy FBR01 bola uzavretá!


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh (Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond)


Vzor Zmluva o príspevku vrátane Ponuky na poskytnutie príspevku