Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBR01)

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok FBR01 v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorej cieľom je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi vo vybraných oblastiach - kultúrnej, politickej a inštitucionálnej oblasti:

Text výzvy FBR01


Návrh Príručky k bilaterálnemu fondu vrátane príloh