Informácie o ochrane osobných údajov

Podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej ako “MIRRI” alebo “ministerstvo”) je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby. MIRRI poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórska a Švajčiarskeho príspevku sú finančné príspevky vo forme grantov, ktoré prispievajú k ekologickej, konkurienceschopnej a inkluzívnej Európe. Prispievateľmi sú Nórsko, Island, Lichtenštajnsko ako členovia EHP a Švajčiarsko, ktoré nie je členom EHP, ale je členom Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).  Finančné príspevky vo forme grantov sú žiadateľom poskytované na splnenie týchto cieľov: znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe a posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými krajinami. Medzi prijímateľské štáty patrí aj Slovensko.

MIRRI  vykonáva úlohy ako Národný kontaktný bod alebo Správca programu tak, ako je to stanovené v právnom rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, ako aj v Právnom rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Dotknuté osoby

MIRRI spracúva osobné údaje žiadateľov o príspevok, partnerov iniciatívy/projektu, ako aj ich zamestnancov a dodávateľov.

Rozsah osobných údajov

MIRRI pri činnostiach súvisiacich s poskytovaním finančných príspevkov z grantov EHP a Nórska a Švajčiarskeho príspevku spracúva tieto osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa doručovania písomností,
 • e-mail,
 • telefónne číslo,
 • údaje nachádzajúce  sa v Priebežnej/Záverečnej správe iniciatívy/ projektu, resp. v dokumentácii k nej pripojenej (ide napr. o mzdové listy, faktúry, výplatné pásky, zmluvy a iné).

Účely spracúvania osobných údajov

MIRRI spracúva Vaše osobné údaje na tieto účely:

 1. implementovať programy Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu, Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, projekty, iniciatívy a podporné opatrenia,
 2. jednoznačne identifikovať osoby, ktoré sa podieľajú na realizácii programov, projektov, iniciatív a podporných opatrení,
 3. posudzovať a vyhodnocovať žiadosti o príspevok,
 4. zabezpečiť poskytovanie grantov oprávneným žiadateľom,
 5. komunikovať so zmluvnými stranami, napr. odpovedať na žiadosti, dotazy, podnety a podobne,
 6. štatisticky vyhodnocovať údaje a viesť ich v informačnom systéme MIRRI na účely kontroly projektu/programu/iniciatívy, hodnotenia, monitoringu a evaluácie.

Právny základ, resp. zákonnosť spracúvania

MIRRI spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe čl. 6 ods. 1. písm. e) GDPR: ,,spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.“

Verejným záujmom je znižovať hospodárske a sociálne rozdiely v Európe a posilňovať bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a prispievateľskými krajinami.

MIRRI plní úlohy Národného kontaktného bodu  a Národnej koordinačnej jednotky, resp. ako Správca programu, implementuje programy z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce pričom je nevyhnutné, aby MIRRI spracúvalo aj osobné údaje žiadateľov o príspevok a iných osôb. Spracúvanie osobných údajov vyplýva z úloh, ktoré sú určené jednotlivým aktérom prerozdeľovania grantov EHP a Nórska najmä podľa čl. 3.2 a čl. 5.6 ods. 1 písm. a) až x), Nariadenia pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a podľa čl. 3.2 a čl. 5.6 ods. 1 písm. a) až x), Nariadenia pre implementáciu Nórskeho  finančného mechanizmu 2014-2021. Spracúvanie osobných údajov vyplýva aj z úloh, ktoré sú určené jednotlivým aktérom prerozdeľovania grantov v rámci Švajčiarskeho príspevku najmä podľa čl. 3.3 – 3.5 Nariadenia o implementácií druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie.

Nariadenie pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2014-2021

Nariadenie pre implementáciu Nórskeho  finančného mechanizmu 2014-2021.

Nariadenia o implementácií druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie.

Pri spolufinancovaní projektov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na účely hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov vyplýva spracúvanie osobných údajov z § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovanie osobných údajov

MIRRI môže osobné údaje poskytovať orgánom verejnej moci, ktoré môžu podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vykonávať správne konania, súdne konania a kontroly (napríklad Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Úrad pre verejné obstarávanie, orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné).

Príjemcovia osobných údajov

MIRRI pri spracúvaní osobných údajov využíva tieto subjekty: dodávateľ informačného systému, programoví partneri/ partneri v rámci podporných opatrení, externí hodnotitelia projektov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

MIRRI vykonáva prenos do Švajčiarska. Švajčiarsko zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov podľa rozhodnutia Európskej komisie: EUR-Lex - 32000D0518 - SK (europa.eu)

Prenos osobných údajov medzinárodnej organizácii

MIRRI vykonáva prenos osobných údajov Rade Európy a Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). MIRRI poskytuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko bez ďalších dodatočných údajov na stotožnenie fyzickej osoby. Zárukou bezpečnosti spracúvaných osobných údajov je Nariadenie Rady Európy o ochrane osobných údajov: CM/Res(2022)14 (coe.int) a Rozhodnutie generálneho tajomníka OECD o ochrane fyzických osôb s ohľadom na spracúvanie ich osobných údajov: Rozhodnutie Privacy Policy - OEC

Doba spracúvania osobných údajov

MIRRI spracúva osobné údaje od momentu získania osobných údajov do 5 rokov od schválenia Záverečnej správy o Programe/ Záverečnej strategickej správy.

Zdroj, z ktorého boli získané osobné údaje

MIRRI získava osobné údaje buď priamo od dotknutých osôb alebo od ich zamestnávateľa.

Informácia o nevyhnutnosti poskytovať osobné údaje

Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou s dotknutou osobou, ale vyplýva z plnenia úloh, ktoré vykonáva MIRRI. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne potrebné osobné údaje, MIRRI nebude môcť posúdiť a vyhodnotiť žiadosť o príspevok/grant, resp. vyplatiť príspevok/grant.

Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť všetky svoje práva v súlade s čl. 15 až 22 GDPR:

 1. právo na získanie prístupu k osobným údajom, vrátane relevantných informácií týkajúcich sa ich spracúvania a právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,
 3. právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo na prenosnosť osobných údajov,
 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. právo na to, aby sa na Vás ako dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má na dotknutú osobu právne účinky alebo osobu významne ovplyvňujú.

Všetky práva podľa GDPR si môžete uplatniť poštou, podaním na podateľni MIRRI alebo odoslaním e-mailovej žiadosti:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Telefónne číslo: 421/ 2 2092 8425

Zodpovedná osoba za GDPR

zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konanie o ochrane osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/

Webové odkazy

https://mirri.gov.sk/
www.eeagrants.org
www.eeagrants.sk
https://www.norwaygrants.sk/
https://swiss-contribution.sk/