Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca


Finančný príspevok:  8 500 000 € - Finančný mechanizmus EHP

                                        1 500 000 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Nórsky Barentsov sekretariát

Medzinárodná partnerská organizácia: OECD

Preddefinované projekty: 

1. Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA

2. Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

3. Zodpovedné verejné obstarávanie

4. TRIGLAV - Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici

Zameranie programu:

Cieľom programu Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca je zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy. Program podporí projekty v dvoch programových oblastiach prostredníctvom preddefinovaných projektov, ale aj dvoch výziev, do ktorých sa bude môcť zapojiť verejnosť.

V rámci programovej oblasti „Účinnosť a efektivita justičného systému, posilnenie právneho štátu“ bude podporený výstup Zvýšená kvalita justičného systému a to prostredníctvom preddefinovaného projektu Ministerstva spravodlivosti SR s názvom „Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“.

Druhá programová oblasť „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie a transparentnosť“ bude podporená prostredníctvom troch výstupov programu. Prvý výstup Zvýšená integrita verejnej správy bude podporený prostredníctvom preddefinovaného projektu Úradu vlády SR s názvom „Zlepšenie integrity verejnej správy/IIPAL“. Druhý výstup Zvýšené uplatnenie princípu „hodnota za peniaze“ vo verejnom obstarávaní bude podporený tiež prostredníctvom preddefinovaného projektu realizovaného Úradom pre verejné obstarávanie s názvom „Zodpovedné verejné obstarávanie“. Tretí výstup s názvom Zlepšenie slovensko-ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce bude okrem preddefinovaného projektu realizovaného Ministerstvom vnútra SR s názvom „TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici“, podporený aj otvorenou výzvou a výzvou na schému malých grantov.

Obe výzvy budú mať rovnaké zameranie, ktorým je zlepšenie inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou v oblasti dobrej správy vecí verejných. Oprávnenými žiadateľmi v rámci výziev budú verejné subjekty založené ako právnická osoba v SR, pričom v každom projekte musí byť ako partner zahrnutý najmenej jeden verejný subjekt zriadený ako právnická osoba na Ukrajine. Ďalšími partnermi však môže byť akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v prispievateľských štátoch, na Slovensku, alebo na Ukrajine.