Kultúra


Finančný príspevok:  21 642 810 € - Finančný mechanizmus EHP

                                          1 425 690 € - Nórsky finančný mechanizmus

                                          4 070 912 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Donorský partner programu: Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo / Riksantikvaren

                                                        Rada Nórska pre umenie / Kulturrådet

Preddefinované projekty: 

1. Pro Monumenta II

2. Červený kláštor – znovuzrodený

Zameranie programu:

Cieľom programu je „Sociálny a ekonomický rozvoj posilnený prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania v oblasti kultúry a riadenia kultúrneho dedičstva".

Program podporí projekty v rámci dvoch výstupov - prvý z nich je zameraný na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva a druhý na zlepšenie prístupu k súčasnému umeniu.

Prvý výstupu svojou obsahovou náplňou podporí zlepšenie stavu kultúrneho dedičstva prostredníctvom projektov realizovaných v rámci výzvy CLT01 na predkladanie projektov na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva na opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporou podnikateľského potenciálu, pričom ambíciou je, aby sa aspoň 30 % projektov zrealizovalo v spolupráci s partnermi z prispievateľských štátov. Výsledky výzvy CLT01 nájdete tu.

Druhý výstup svojou obsahovou náplňou podporí zlepšenie prístupu k súčasnému umeniu prostredníctvom realizácie projektov realizovaných v rámci schémy malých grantov, ktorá sa bude skladať z dvoch výziev CLT02 a CLT03. Schéma malých grantov bude zameraná na podporu projektov na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s publikom, na podporu projektov organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení. Zároveň podporí projekty organizácie podujatia venované umeleckej slobode a/alebo slobode prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín a zaangažovanie vzdelávacích inštitúcií. Výsledky výzvy CLT02 nájdete tu.