Kultúra


Finančný príspevok:  17 500 000 € - Finančný mechanizmus EHP

                                          3 088 236 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo / Riksantikvaret

                                                        Rada Nórska pre umenie / Kulturrådet

Preddefinované projekty: 

1. Pro Monumenta II

2. Revitalizácia záhrad  v Rusovciach (ROGER)

3. Červený kláštor – znovuzrodený

Zameranie programu:

Cieľom programu je „Sociálny a ekonomický rozvoj posilnený prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania v oblasti kultúry a riadenia kultúrneho dedičstva".

Program podporí projekty v rámci dvoch výstupov - prvý z nich je zameraný na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva a druhý na zlepšenie prístupu k súčasnému umeniu.

Prvý výstupu svojou obsahovou náplňou podporí zlepšenie stavu kultúrneho dedičstva prostredníctvom projektov realizovaných v rámci výzvy na predkladanie projektov na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva na opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporou podnikateľského potenciálu, pričom ambíciou je, aby sa aspoň 30 % projektov zrealizovalo v spolupráci s partnermi z prispievateľských štátov. V rámci toho výstupu bude vyhlásená jedna výzva s celkovou alokáciou 10 539 725 €.

Druhý  výstup svojou obsahovou náplňou podporí zlepšenie prístupu k súčasnému umeniu prostredníctvom realizácie projektov realizovaných v rámci schémy malých grantov, ktorá sa bude skladať z dvoch výziev. Schéma malých grantov bude zameraná na podporu projektov na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s  publikom, na podporu projektov organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení. Zároveň podporí projekty organizácie podujatia venované umeleckej slobode a/alebo slobode prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín a zaangažovanie vzdelávacích inštitúcií.