Klíma


Finančný príspevok:  5 850 000 € - Finančný mechanizmus EHP

                                      14 516 000 € - Nórsky finančný mechanizmus

                                        3 594 000 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webová stránka programu: https://www.minzp.sk/eea/

Kontaktné informácie: https://www.minzp.sk/eea/kontakty/

Donorský partner programu: Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku

                                                        Riaditeľstvo pre civilnú ochranu

                                                        Nórska agentúra životného prostredia

Zameranie programu:

Cieľ programu „Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy” bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch výstupov:

Výstup 1 „Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v cieľových oblastiach“ bude podporený prostredníctvom dvoch otvorených výziev na predkladanie projektov zameraných na akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizované miestnymi orgánmi v mestských oblastiach. Ďalej, výstup bude podporený prostredníctvom jednej otvorenej výzvy na predkladanie projektov a jednej schémy malých grantov (SGS) zameranej na zvyšovanie povedomia o zmene klímy (výzva 3 a SGS). SGS je primárne cielená na základné a stredné školy. Výstup bude podporený aj prostredníctvom jedného preddefinovaného projektu zameraného na opatrenia, vzdelávacie aktivity a zvyšovanie povedomia v Stredisku klimatickej zmeny a environmentálnej výchovy (Living Lab) v Dropie.

Výstup 2 „Zvýšená schopnosť cieľových ekosystémov prispôsobiť sa zmene klímy“ bude podporený prostredníctvom jednej otvorenej výzvy na predkladanie projektov zameraných na obnovu degradovaných mokraďových ekosystémov (výzva 4).

Aktuálne informácie o programe nájdete tu.