Obchod a inovácie


Finančný príspevok:   6 000 000 € - Finančný mechanizmus EHP

                                       14 000 000 € - Nórsky finančný mechanizmus

                                         3 529 413 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Výskumná agentúra

Webová stránka programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-a-norska-sk

Kontaktné informácie: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/kontakty

Donorský partner programu: Innovation Norway

                                                        Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní

                                                        Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania

Zameranie programu:

Cieľom programu je „Zvýšená tvorba hodnôt a udržateľný rast“. Program podporí projekty v rámci dvoch programových oblastí prostredníctvom vyhlásených výziev, do ktorých sa bude môcť zapojiť verejnosť.

V rámci programovej oblasti Rozvoj obchodu, inovácií a MSP program podporí výstup „Zvýšená konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci ťažiskových oblastí: zelené inovácie v priemysle, verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“ prostredníctvom minimálne dvoch otvorených výziev na predkladanie žiadostí o projekt (jedna za každý finančný mechanizmus) zameraných na podporu podnikov pri rozvoji, aplikovaní a komercializácii zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb; v zozeleňovaní ich obchodnej prevádzky; v inovovaní verejnoprospešných technológií riešení a procesov a v inovovaní pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Výstup bude podporený aj prostredníctvom schémy malých grantov (SMG). SMG č. 1 sa zameria na podporu startupov v rozvoji podnikania, a to napríklad investíciami do rozvoja a do technológií/strojov/zariadení.

V rámci programovej oblasti Vzdelávanie, štipendiá, učňovstvo a podnikanie mladých, sa podporí výstup „Zlepšený potenciál vzdelávania a zamestnanosti na Slovensku v oblasti zelených inovácií v priemysle, verejnoprospešných technológií a pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“ prostredníctvom dvoch SMG (SMG č. 2 a SMG č. 3). SMG č. 2 podporí projekty inštitucionálnej spolupráce a SMG č. 3 podporí mobilitné projekty pre študentov a zamestnancov a učňovskú prípravu v MSP alebo v iných podnikoch.

Aktuálne informácie o programe nájdete tu.