Základné informácie

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V programovom období 2014-2021 je týchto krajín 15. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ. Hlavným cieľom Grantov EHP a Nórska je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a k posilňovaniu spolupráce medzi prispievateľskými (donorskými) a prijímateľskými štátmi. Realizované projekty sú financované z dvoch mechanizmov - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa 15 %. Slovenská republika je prijímateľským štátom od roku 2004, kedy sa stala členom Európskej únie a tým aj súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

V predchádzajúcom programovom období 2009-2014 poskytli prispievateľské štáty viac ako 80 miliónov eur v celkovo ôsmych programov. Zrealizované projekty možno považovať za úspešné s konkrétnym vplyvom na vývoj v  programových oblastiach  – environmentálnom, kultúrnom, vzdelávacom či sociálnom sektore.

V nadväznosti na podpis Memoránd o porozumení koncom novembra 2016 bola odštartovaná príprava nových programov pre aktuálne programové obdobie 2014-2021, ktoré boli dohodnuté s prispievateľskými štátmi práve v Memorandách.

V rámci Finančného mechanizmu EHP sú financované programy:

  • „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ (19,6 mil. €) - Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • „Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť“ (8,5 mil. €) - Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • „Fond pre aktívne občianstvo“ (9,75 mil. €) - Správca programu: Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti a Karpatská nadácia

V rámci Nórskeho finančného mechanizmu sú financované programy:

  • „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov" (15 mil. €) - Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • „Domáce a rodovo podmienené násilie" (9 mil. €) - Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • „Sociálny dialóg a dôstojná práca" (582 tis. €) - Správca programu: Innovation Norway

Z oboch finančných mechanizmov sú financované programy:

  • „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" (18 mil. €) - Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
  • „Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov" (20 mil. €) - Správca programu: Výskumná agentúra

Implementácia dvoch predchádzajúcich programových období (2004-2009 a 2009-2014) doposiaľ priniesla želané výsledky a nepochybne identifikovaný prínos naprieč oblasťami, v ktorých boli programy realizované. Granty EHP a Nórska sú dnes „značkou“, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto a možno ich označiť ako „úspešný príbeh“, podporujúci zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je mimochodom aj výstižné celoeurópske motto grantov pre programové obdobie 2014-2021.

 

Fotogaléria