Domáce a rodovo podmienené násilie


Finančný príspevok:  9 000 000 € - Nórsky finančný mechanizmus

                                        1 588 236 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Donorský partner programu: Nórske riaditeľstvo pre zdravie / Helsedirektoratet

Medzinárodná partnerská organizácia: Rada Európy

Preddefinované projekty: 

1. JEJ PRÍBEH

2. Zlepšenie ochrany záujmov obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

3. Zvyšovanie povedomia a posilnenie schopnosti bojovať proti násiliu na ženách na Slovensku v súlade so štandardmi Rady Európy

Zameranie programu: 

Cieľom programu je „Predchádzanie domácemu a rodovo podmienenému násiliu a ochrana a pomoc obetiam“. Program podporí projekty v rámci dvoch programových oblastiach prostredníctvom preddefinovaných projektov, ale aj 4 výziev, do ktorých sa bude môcť zapojiť verejnosť.

V rámci programovej oblasti Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom program podporí výstup „Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti“ prostredníctvom preddefinovaného projektu „JEJ PRÍBEH“ a jednej schémy malých grantov zameranej na budovanie kapacít organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti a oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

V rámci programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie program podporí výstup „Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia“ prostredníctvom 3 výziev na predkladanie projektov. Výzva č. 1 podporí intervenčné tímy na lokálnej úrovni poskytujúce služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí. Výzva č. 2 podporí zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete a výzva č. 3 podporí špecializáciu služieb zameraných na zraniteľné skupiny, ako obete so závislosťami, obete sexuálneho zneužívania, ako aj služieb zameraných na páchateľov násilia.

V rámci oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie bude podporený aj výstup „Zlepšená systémová odozva obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia“ prostredníctvom 2 preddefinovaných projektov – „Zlepšenie ochrany záujmov obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“ a „Zvyšovanie povedomia a posilnenie schopnosti bojovať proti násiliu na ženách na Slovensku v súlade s štandardmi Rady Európy“.

Ambíciou je, aby bezpečné ženské domy a poradenské služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, ktoré získajú finančné prostriedky v rámci tohto programu, fungovali najmenej 5 rokov po schválení záverečnej správy o projekte správcom programu.