Základné dokumenty

Základné dokumenty upravujúce implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-2021:


Usmernenia Národného kontaktného bodu:


Fond pre bilaterálne vzťahy:


Usmernenia / príručky vydané Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli - v anglickom jazyku:


Programové dohody / Dohody o implementácii programov:

Ostatné dohody:


Schémy štátnej pomoci: