Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond, verzia 1.1

Názov usmernenia: Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond, verzia 1.1
Číslo usmernenia: U – NKB – 6/2019
Vydal: Národný kontaktný bod
Dátum účinnosti: 24.5.2023
Určené pre subjekty: v zmysle Usmernenia, čl. 1

Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond, verzia 1.1


Zoznam hlavných zmien:

  • Z dôvodu zjavného nesúladu spôsobeného chybou v písaní pri aktualizácii Príručky pre bilaterálny fond na verziu 1.1 a jej prílohy č. 5 „Spôsoby výpočtu cestovných náhrad a nákladov“ týmto informujeme prijímateľov, že pri výpočte cestovných náhrad pre služobné cesty z/na Island podľa časti 4. uvedenej prílohy sa v súlade s príkladom I uvedeným v rámci časti 4. uplatňujú dodatočné cestovné náklady do výšky 50% jednotkového nákladu s výnimkou hlavnej turistickej sezóny (jún – august).
  • žiadosť o príspevok by mala byť predložená nie neskôr ako 8 týždňov pred plánovaným začiatkom implementácie iniciatívy v prípade ostatných iniciatív;
  • zvýšenie limitu týkajúceho sa kontroly verejného obstarávania z 5 000 Eur na 10 000 Eur;
  • doplnenie ďalších zmien v časti 29.4.1 Príručky pre bilaterálny fond, ktoré sú považované za nepodstatné zmeny iniciatívy;
  • odstránenie bodu 1.4 v Prílohe č. 6 týkajúceho sa kontroly verejného obstarávania zo strany NKB/SP, v prípade ak suma výdavkov deklarovaných v priebežnej správe a záverečnej kumulatívne nepresiahne 20 000 eur ani 25% hodnoty zákazky alebo ak v Zmluve nie je stanovené inak;
  • doplnenie postupov pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou pre obstarávateľov a verejných obstarávateľov;
  • špecifikácia oprávnených cestovných nákladov v prípade jednosmerných pracovných / študijných ciest v Prílohe č. 5;

Archív: Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond, verzia 1.0