Miestny rozvoj a inklúzia


Finančný príspevok:  15 000 000 € - Nórsky finančný mechanizmus

                                          2 647 059 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Medzinárodná partnerská organizácia: Rada Európy

Zameranie programu: 

Program prispeje k posilneniu miestneho rozvoja a k redukcii chudoby, so silným zameraním sa na zraniteľné skupiny s vysokým rizikom vylúčenia, ako sú Rómovia. Bude realizovať nákladovo hospodárne a udržateľné opatrenia, ktoré integrujú komponenty vzdelávania, bývania, zamestnanosti a zdravia. Počas tvorby osnovy programu bude ďalej preskúmané zriaďovanie multifunkčných centier mládeže, zameraných na zraniteľné deti a mládež v najmenej rozvinutých regiónoch 11 Slovenska, ako aj spolupráca centier s mediátormi z rómskych komunít. Na dôvažok budú zvážené preddefinované projekty v nasledovných oblastiach: nadviazanie na a rozšírenie projektu "Tvorba akreditovaných programov inovatívneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov základných škôl na zvýšenie ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov”, realizovaný Štátnym pedagogickým ústavom v rámci programu SK04 z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, ako aj nové iniciatívy inkluzívneho vzdelávania a procesu diagnostiky a rediagnostiky detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Bude podporovaná spolupráca s nórskymi inštitúciami na projektovej úrovni, vrátane, nie však výlučne, s ohľadom na partnerstvá s European Wergeland Centre a Nansenovým centrom pre mier a dialóg.