Usmernenie U-NKB-2/2019 verzia 2.0 k Príručke pre žiadateľa (účinné od 26.11.2019)

Názov usmernenia: Usmernenie U-NKB-2/2019, verzia 2.0 k Príručke pre žiadateľa
Číslo usmernenia: U – NKB – 2/2019
Vydal: Národný kontaktný bod
Dátum účinnosti: 26.11.2019
Určené pre subjekty: Týmto usmernením Národný kontaktný bod vydáva Príručku pre žiadateľa vezia 2.0, ktorá je záväzná pre žiadateľov v rámci programov spravovaných Úradom vlády SR, zároveň je zäväzné aj pre žiadateľov v rámci iných programov, ak tak určí príslušný správca programu. 

Na internetovej stránke Európskej komisie bol dňa 18.12.2019 zverejnený dokument aktuálne platných sadzieb paušálnych náhrad, v ktorom ale nedošlo k zmene výšky týchto sadzieb. Odkaz uvádzaný v Príručke pre žiadateľa v časti 14.2.2.1 Cestovné náhrady, už nie je platný. Aktuálne platný odkaz je: https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf.


Zoznam zmien:

  1. Boli doplnené indikátory a číselníky pre ďalší schválený programu (Miestny rozvoj a inklúzia) a výzvy v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie DGV02 a DGV03.
  2. Bola opravená chybná odvolávka na Príručku k oznamovaniu výsledkov.
  3. Ustanovenia k partnerstve boli v prípade partnerov bez finančnej účasti upravené tak, aby rešpektovali znenie všetkých uzavretých partnerských dohôd.
  4. V nadväznosti na odporúčania odborných hodnotiteľov boli zvýšené odporúčané limity k niektorým rozpočtovým položkám tak, aby lepšie reflektovali aktuálne ceny na trhu.

Usmernenie U-NKB-2/2019, verzia 1.0 k Príručke pre žiadateľa