Klíma


Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantStav
ACC01P01 Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov Mesto Bardejov 1 399 970 €Active
ACC01P02 Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 1 399 700 €Active
ACC01P03 Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 377 180 €Active
ACC02P01 Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina Mesto Žilina 1 310 230 €Active
ACC02P02 MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 1 400 000 €Active
ACC02P03 Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu Mesto Snina 1 389 200 €Active
ACC02P04 Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy mesto Brezno 1 400 000 €Active
ACC02P05 Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice) mesto Košice 1 390 220 €Terminated
ACC02P06 Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien mesto Šaľa 858 814 €Active
ACC03P01 Aktívna mobilita a zelené vybavenie v ZŠ Borský Mikuláš Základná škola Borský Mikuláš, Záhorácka 919, Borský Mikuláš 29 580 €Active
ACC03P02 Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne Gymnázium Topoľčany, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 38 950 €Active
ACC03P03 Škola udržateľnej budúcnosti Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava 33 706 €Active
ACC03P04 Slnko v sieti - Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole Spojená škola Sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 43 550 €Active
ACC03P05 CLIMECO GAB Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 44 380 €Active
ACC03P06 Myslíme a učíme ekologicky Spojená škola, Štúrova 848, Detva 29 195 €Active
ACC03P07 Učíme sa rozumieť prírode Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto 31 113 €Active
ACC03P08 Vzdelávaním zvyšujeme povedomie a uskutočňujeme opatrenia v oblasti zmeny klímy Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina 21 310 €Active
ACC03P09 Zelená Európa - naša zelená škola Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, Partizánske 46 013 €Active
ACC03P10 Edukačná záhrada - EDUGA Základná škola, Spojová 3853, Banská Bystrica 22 100 €Active
ACC03P11 Chrániš vodu, chrániš život Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 41 765 €Active
ACC03P12 Klimatická záhrada Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota 39 093 €Active
ACC03P13 Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec 27 467 €Active
ACC03P14 Príroda - LÁSKA pre ŽIVOT Základná škola, Nábrežná ulica 845/17, Kysucké Nové Mesto 35 150 €Active
ACC03P15 Konáme v oblasti zmeny klímy Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina 22 212 €Active
ACC03P16 Ekoučebňa na GYMPABA (ECG) Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 26 500 €Active
ACC03P17 Včelí plán pre biodiverzitu Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 46 500 €Active
ACC03P18 Ekologicky sa zeleniť, je časom overený hit Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava 20 472 €Active
ACC03P19 Školská EKOmobilizácia. Skúmame, tvoríme a motivujeme, aby sme mali odvahu spoločne meniť svet (nielen okolo nás) a zmierňovať dopady zmeny podnebia. Občianske združenie Bakomi, Pod Červenou studňou 22, Banská Štiavnica 47 500 €Active
ACC03P20 Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi, zamestnancami školy a miestnou verejnosťou prostredníctvom využívania obnoviteľných prírodných zdrojov Základná škola Sama Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča 38 200 €Active
ACC03P21 Učíme sa žiť Špeciálna základná škola, Gen. Svobodu 1273/73, Partizánske 30 666 €Active
ACC03P22 Chceme rásť zdravo Spojená škola internátna, SNP 1653/152, Považská Bystrica 22 990 €Active
ACC03P23 Super Eko Škola Základná škola Bieloruská 1, Bratislava 44 793 €Active
ACC03P24 Vedieť - Rozumieť - Chrániť Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov 50 000 €Active
ACC03P25 Zelená nórska Tilgnerka Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava 47 500 €Active
ACC03P26 E.AR.TH Environmentálne a regulované myslenie Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 40 388 €Active
ACC03P27 Využívajte energiu ekologicky! Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad 49 990 €Active
ACC03P28 "EKO – GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovnovzdelávacom procese na škole" Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany 26 416 €Active
ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu: Obnova Ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy Green Foundation, nadácia, Búdková 3552/22, 811 04 Bratislava 624 969 €Active
ACC04P02 Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 97 401 Banská Bystrica 983 725 €Active
ACC04P03 Zachráňme spolu mokrade Voda pre klímu – environmentálne technológie, o.z., Kalinčiakova 298/10, 90 501 Senica 798 140 €Active
ACC04P04 Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Basnká Štiavnica 999 670 €Active
ACC04P05 Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra 888 503 €Active
ACC04P06 Zlepšenie stavu vybraných mokradi v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 02 Bratislava 504 993 €Active
ACC05P01 KLÍMA BEST – Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu Občianske združenie Ekoenergia, Kostolná 658/60, 015 01 Rajec 217 219 €Active
ACC05P03 Žiť zodpovedne so zmenou klímy Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. (SCKR), Pražská 11, 811 04 Bratislava 229 003 €Active
PdP1 Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 14049/28 97590 Banská Bystrica 1 200 000 €Active