Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01)

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty FBRTG01 v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorej cieľom je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.

Text výzvy FBRTG01


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh (Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond)


Vzor Zmluva o príspevku vrátane Ponuky na poskytnutie príspevku


12.3.2020: Pozastavenie možnosti predkladať žiadosti o príspevok v rámci výzvy pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty FBRTG01