Ďalšia výzva zameraná na súčasne umenie, kultúru a bilaterálnu spoluprácu bude čoskoro vyhlásená

21.09.2020

Kód výzvy: CLT03

Predpokladaný termín vyhlásenie výzvy: október/november 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy: január/február 2021

Výzva bude vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021

Cieľom výzvy CLT03 bude podpora projektov rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  aktivít súčasného umenia. Hlavnou ambíciou je podpora vysokokvalitných a profesionálnych aktivít v súčasnom umení, ktoré tvorí jadro kultúrneho a kreatívneho priemyslu a kreatívnej ekonomiky a prispieva k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu spoločenskému rastu.

Projektový grant: 50 000 eur – 200 000 eur

Predpokladaná celková alokácia: 1 500 000 eur

Predpokladaný termín podpisu projektových zmlúv: október/november 2021

Spolufinancovanie:

 • pre štátnu správu sa spolufinancovanie nevyžaduje,
 • najmenej 5 % výška spolufinancovania pre všetky ostatné inštitúcie verejného sektora, vrátane regionálnych a lokálnych samospráv a ich inštitúcií a organizácií,
 • najmenej 10 % výška spolufinancovania pre mimovládne organizácie, sociálnych partnerov a iné neziskové organizácie,
 • najmenej 20 % výška spolufinancovania pre súkromný sektor a iné inštitúcie.

Platby: platby v rámci projektu budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Oprávnení žiadatelia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134[1] Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Oprávnení partneri:

Povinný partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských štátov5 a ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014- 2020). Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Ďalší partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských alebo prijímateľských štátov alebo akákoľvek medzinárodná organizácia alebo jej orgán alebo agentúra. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Oblasť podpory: Schéma malých grantov podporí projekty na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s publikom, ktoré vyústia do organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení, podujatia venované umeleckej slobode a/alebo slobode prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín a zaangažovanie vzdelávacích inštitúcií.

Podporené budú najmä:

 • Projekty výrazne zdôrazňujúce nezaujatosť umenia a jeho informatívnu funkciu, napr. témy ako sú podpora ľudských práv, rodovej rovnosti, sociálneho zmierenia, histórie kultúrnych pamiatok, holokaustu, dejín menšín a ostatné
 • Projekty zamerané na publikum v menej rozvinutých, vzdialených a/alebo iným spôsobom znevýhodnených geografických oblastiach a komunitách
 • Projekty zamerané na rôzne cieľové skupiny (napr. mládež, ako aj seniori)
 • Projekty prispievajúce k rovnosti a integrácii znevýhodnených skupín (najmä Rómovia a iné sociálne, etnické a iné menšiny)
 • Projekty s viac ako 1 partnerom z prispievateľských štátov (Nórsko, Island a/alebo Lichtenštajnsko)
 • Projekty bojujúce so súčasnými sociálnymi výzvami ako je radikalizmus, extrémizmus a nenávistné prejavy
 • Projekty zameriavajúce sa na vytvorenie rezidenčných umeleckých centier/programov
 • Projekty zameriavajúce sa na prácu s publikom a kultúrny manažment

Je vysoko nepravdepodobné, že jeden projekt naplní všetky priority programu. Odporúča sa nesnažiť sa naplniť všetky priority, inak bude projekt veľmi ťažko realizovateľný. Pre účely úspešného programu je dôležité, aby niektoré projekty prispievali k niektorým prioritám a iné projekty zase k iným.

Oprávnené aktivity:

Projektový grant môže byť použitý na nasledovné kultúrne účely a aktivity[2]:

(a) aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov, divadiel, kín, opier, koncertných siení, iných organizácií venujúcich sa živým vystúpeniam, inštitúcií filmového dedičstva alebo ďalších podobných umeleckých a kultúrnych infraštruktúr, organizácií a inštitúcií;

(b) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti;

(c) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;

(d) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.

Navyše, a ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu, ďalšie aktivity môžu byť považované za oprávnené a financované v rámci pravidiel pomoci de minimis.

Ďalšie konkrétne príklady oprávnených aktivít sú:

 • Aktivity zamerané na vytvorenie nových umeleckých diel, vrátane kreatívnych seminárov a pobytov;
 • Aktivity zamerané na prezentovanie, distribúciu a reflexie umeleckých diel (výstavy, festivaly, show, trhy, online platformy, letné školy atď.);
 • Aktivity zamerané na rozvoj a zapojenie publika alebo sprostredkovanie tvorby  komunikačnej stratégie založenej na poznatkoch o potrebách cieľových skupín;
 • Aktivity zamerané na súčasné sociálne výzvy prostredníctvom umenia;
 • Dodatočné aktivity (workshopy, konferencie, semináre, konzultácie) zamerané na špecifické cieľové skupiny a podporujúce budovanie kapacít medzi umelcami a kultúrnymi organizáciami s dôrazom na zručnosti v oblasti podnikania v kultúre, umeleckých a technických zručností;
 • Aktivity zamerané na publikovanie špeciálnych vydaní umeleckých časopisov a periodík s dôrazom na „nové“ publikum, vrátane ich prezentovania v menej rozvinutých, vzdialených a/alebo inak znevýhodnených geografických oblastiach a komunitách;
 • Aktivity zamerané na kultúrny manažment (semináre, workshopy, letné školy atď.) v jednotlivých umeleckých oblastiach;
 • Aktivity zamerané na výskum publika (mapovanie, očakávania, potreby, atď.);
 • Aktivity na budovanie kapacít organizácií ako sú vypracovanie strategických plánov, vzdelávacích podujatí pre osoby zahrnuté do projektu;
 •  Prezentácia, marketing a propagačné aktivity – napr. vytváranie a inovácie webstránok, internetových a digitálnych platforiem, vytváranie digitálneho obsahu, vytváranie systémov predaja lístkov, reklamné kampane, príprava publikácií o umeleckých a kultúrnych aktivitách organizácie.

Správca programu monitoruje situáciu s COVID-19 a reaguje na aktuálnu situáciu. Správca programu náležite zváži prípady “vyššej moci” a bude konať v rámci svojich možností a podmienok implementácie v prijímateľskom štáte. Správca programu zabezpečí primeranú pomoc a flexibilitu v záujme pokračovania plynulej a úspešnej implementácie projektu. Viac informácií je možné nájsť  na stránke www.eeagrants.sk.

Oprávnené výdavky:

Okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia na implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 (ďalej len „Nariadenie“), všetky typy výdavkov môžu byť oprávnenými výdavkami za predpokladu, že spĺňajú podmienky tejto výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia.

Ak Projektová zmluva neuvádza neskorší dátum, výdavky sú oprávnené od dátumu rozhodnutia Správcu programu o pridelení grantu. Správca programu v tomto rozhodnutí uvedie aj posledný dátum oprávnenosti výdavkov, ktorý nesmie byť neskôr ako jeden rok od plánovaného ukončenia projektu alebo neskôr ako dátum uvedený v ods. 3 článku 8.13 Nariadenia (v súčasnosti 30. apríl 2024), podľa toho, ktorý nastane skôr.

Projekty môžu obsahovať menšie investície (vo všeobecnosti nie viac ako 20 % celkových oprávnených výdavkov projektu) napr. na nákup technického vybavenia potrebného pre implementáciu projektu.

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu CLT03 sa predpokladá súbežne s výzvou za podmienky, že situácia bude priaznivá pre cestovanie.

Cieľom výzvy bude podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z donorských štátov. Tieto aktivity môžu byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 3 500,- Eur pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.

 


[1] OJ L 347, 20.12.2013 (.„kultúrne a kreatívne sektory“ sú všetky sektory, ktorých činnosti sú založené na kultúrnych hodnotách a/alebo umeleckých a iných kreatívnych prejavoch, bez ohľadu na to, či sú tieto činnosti orientované na trh alebo nie, bez ohľadu na druh štruktúry, v ktorej sa realizujú, a nezávisle od spôsobu financovania tejto štruktúry. K týmto činnostiam patrí vývoj, tvorba, produkcia, šírenie a ochrana tovaru a služieb, ktoré predstavujú kultúrne, umelecké alebo iné kreatívne prejavy, ako aj súvisiace činnosti ako vzdelávanie alebo riadenie. Kultúrne a kreatívne sektory zahŕňajú okrem iného architektúru, archívy, knižnice a múzeá, umelecké remeslá, audiovíziu (vrátane filmu, televízie, videohier a multimédií), hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, dizajn, festivaly, hudbu, literatúru, divadelné umenie, vydavateľskú činnosť, rozhlas a výtvarné umenie;)

[2] Podujatia, ktoré budú uskutočnené naživo a zároveň ako online prezentácie/vysielanie sú akceptované.