Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 599 258 €

Popis projektu

Hlavným zámerom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest v kontexte uplatňovania minimálnych Európskych štandardov pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Realizácia projektu umožní nielen rozšírenie kapacít pre bezpečné bývanie žien a detí v Nitrianskom samosprávnom kraji, v meste Nitra, z pôvodných 17 miest na 32 miest, ale aj skvalitnenie už poskytovaných služieb. Projekt sa zameriava aj na zvýšenie informovanosti prostredníctvom kampane v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorej cieľom je zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o násilí na ženách, o možnostiach a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch. Kampaň je distribuovaná prostredníctvom internetových platforiem, no predovšetkým v podobe kvalitného podcastového formátu. Súčasťou kampane sú aj vizuálne výstupy, ktoré budú nadväzovať na podcastový seriál.