Inkluzívne susedstvá


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 931 087 €

Popis projektu

Projekt sústreďuje na vybrané lokality – obce nachádzajúce sa v Košickom kraji- Kecerovce, Vtáčkovce, Boliarov, Bačkov, Veľká Ida a Bôrka, v ktorých žijú Rómovia v segregovaných koncentráciách postihnutých hlbokou chudobou. Príznačná je vysoká miera nezamestnanosti, nízka vzdelanostná úroveň, katastrofálne podmienky na bývanie a častý výskyt sociálno- patologických javov. Projekt Inkluzívne susedstvá je založený na myšlienke, že efektívne a udržateľné riešenie bývania zraniteľných skupín obyvateľstva vyžaduje holistický prístup pôsobiaci na všetky dôležité oblasti života. Vychádza aj z prístupu v sociálnej práci nazývaného „housing ready“, čo znamená „pripravený na bývanie“. Zabezpečenie fyzického priestoru na bývanie je kombinované s adresnou sociálnou prácou a vzdelávaním. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov MRK prostredníctvom tvorby fungujúcich nových susedstiev. Projekt implementuje inkluzívne opatrenia v základných životných oblastiach, a to bývanie, zamestnanosť a vzdelávanie. Prierezovou témou je oblasť nediskriminácie.

Video