Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov


Základné informácie

  • Kód projektu: LDIPP001
  • Názov projektu: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava III
  • Plánované ukončenie projektu: 12.05.2023
  • Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav
  • Webová stránka projektu: www.spolu-together-jekhetane.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 300 000 €

Popis projektu

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej len NIVaM) je prijímateľom preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ známejší pod názvom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“. Hlavným cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania a demokratického a inkluzívneho školského prostredia. Aktivity projektu sa upriamujú na: - tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov, - prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ v oblastiach rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov, inovatívnych vzdelávacích metód, výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, - prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávanie pre školský manažment, - realizáciu konferencií a workshopov, - tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu, ako aj ďalších výstupov projektov, ktoré realizoval NIVaM v predchádzajúcom období, - tlač publikácií.

Video