Dodávka a montáž detského a workout ihriska

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 03.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 16.11.2022

Dodávka a montáž detského ihriska a prvkov workout ihriska v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v Prílohe č.1 Výzvy – Opis predmetu zákazky.

URL adresa: https://www.obeculic.sk/vyzva-na-predkladanie-ponu…