Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt

Projekt: Kúria Zuzana – zážitok v múzeu

Verejný obstarávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Dátum vyhlásenia: 13.10.2021

Termín na predloženie ponúk: 26.11.2021

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich rekonštrukciou hospodárskejbudovy pri kaštieli v Markušovciach na polyfunkčný kultúrny objekt.Národná kultúrna pamiatka „Kaštieľ s areálom“ je evidovaný v Ústrednom zoznamepamiatkového fondu pod číslom 671/1-5.Ide o zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorejstavebné práce musia byť vykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnychpamiatok č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a podliehajú dohľadu a kontroleKrajského pamiatkového úradu v Košiciach.Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, rozhodnutiamiKrajského pamiatkového úradu Košice a Návrhom na reštaurovanie a Návrhom na obnovufasády.  

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…