HraMoKaPlus –Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov

Projekt: HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum

Dátum vyhlásenia: 19.05.2021

Termín na predloženie ponúk: 15.06.2021

Predmetom zákazky je obnova severného krídla barokového kaštieľa na Hrade Modrý kameň, ktorý je v správe Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch B1 Opis predmetu zákazky a podrobný Opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaz výmer a v Technických správach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11076/summ…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: SPODSTAV, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 542369€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6023410/
Dodatky: