Komplexná obnova časti objektu kaštieľa Ladce

Projekt: Kaštiel Ladce (acronym: MaHoLa)

Verejný obstarávateľ: Silvia Da Col Heisar s.r.o.

Dátum vyhlásenia: 24.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 27.09.2021

Predmetom obstarávania je kompexná rekonštrukcia časti historického kaštieľa v obci Ladce parc.č. 558/1 a 559. Barokový kaštieľ bol postavený v polovici 18. storočia na starších základoch, pričom bol koncom 18.storočia upravený a neskôr začiatkom 20.storočia bol adaptovaný na kláštor. Od 60-tych rokov až do roku 2009 slúžil ako internát s niekoľkými učebňami pre učilište. V súčasnosti je objekt nevyužívaný a je v zlom technickom stave. Príležitostne sa slúžia bohoslužby v kaplnke, ktorá je súčasťou objektu. Predmetom zákazky sú stavebné práce na národnej kultúrnej pamiatke (ďalej len NKP) zapísanej ako národná kultúrna pamiatka v ÚZPF pod č. 742/1 podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Tieto stavebné práce musia byt realizované v súlade so zákonom. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a záväzného stanoviska vydaného Krajským pamiatkovým úradom, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto SP. Predmet zákazky bude realizovaný v súlade s projektovou a sprievodnou dokumentáciou, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/51…

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné