Partner projektu MV SR: Stropkov OO PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (ŠVM)

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 23.01.2023

Termín na predloženie ponúk: 08.02.2023

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zriadením špeciálnej výsluchovej miestnosti v objekte Obvodného oddelenia PZ na Šarišskej ul. 148/171 v Stropkove vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť) a zabezpečenia výkonu odborného autorského dohľadu projektanta.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37000/summ…