"Propagačný materiál pre projekt Spájame sa pre viac príležitostí"

Projekt: Spájame sa pre viac príležitostí

Verejný obstarávateľ: Mesto Lučenec

Dátum vyhlásenia: 19.10.2022

Termín na predloženie ponúk: 27.10.2022

Predmetom zákazky je dodanie propagačných materiálov, fotografických a video služieb. Predmetom zákazky je: a.) dodanie propagačného materiálu s čiernym logom Nórskych grantov a Štátny znak SR, s textom b.) fotografických služieb a tvorba krátkych videoprezentácií - aktivity k projektu, týkajuce sa marginalizovanych rómskych komunít Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: Zaslanie návrhu jednotlivých výrobkov a ich odsúhlasenie verejným obstarávateľom pred spustením výroby. Podrobný opis zákazky tvorí príloha č. 1 . časť' 1 a časť' 2 tejto výzvy. Príloha - návrh zmluvy s úspešným uchádzačom, vrátane opisu zákazky - Príloha č.1.

URL adresa: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaD…