Realizácia stavebných prác na stavbe Open Sports Center – Multifunkčné centrum

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 31.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 21.04.2022

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Open sports Center Multifunkčné centrum na parc. č. C KN 7527/1, k. ú. Snina podľa projektu stavby vypracovaného v októbri 2021 zodpovedným projektantom Ing. Mariánom Kováčom, R-PROJEKT Humenné s.r.o. Stavba Open Sports Center Multifunkčné centrum je novostavba Multifunkčného centra v športovom areáli futbalového štadióna Open Sports Center, ktorý bude pozostávať z tribúny orientovanej k hlavnému futbalovému ihrisku, pod ktorou bude umiestnené zázemie.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/55…