Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov

Projekt: Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme na to (akronym: DRAGON, z ang. DO RECONSTRUCTION AUTHENTICALLY AND GO ON).

Verejný obstarávateľ: Obec Beckov

Dátum vyhlásenia: 27.12.2021

Termín na predloženie ponúk: 25.01.2022

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov” a to v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: A – STUDIO, s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, z 8/2021. Cieľom stavby je celková stavebná obnova západného paláca, za účelom záchrany stavebnej podstaty objektu pri zachovaní ruinálneho charakteru stavieb. Nenásilnými prostriedkami vnášaním nových funkcií sa vytvárajú priaznivejšie podmienky pre jeho zatraktívnenie a tým pádom aktívnejšie využitie širokou verejnosťou. Hlavná funkčná náplň sa predpokladá v rámci Západného paláca: vybudovaním prestrešenia, vytvorením nových podláh spolu s reštaurátorskými prácami priestorov sa opätovne vytvárajú využiteľné interiéry s novými funkciami: audiotórium, expozičná miestnosť, terasa, rytierská sála, doplnková miestnosť, expozičná miestnosť, expozícia zbraní a lapidárium. Ide o konzervovanie a čiastočnú rekonštrukciu jestvujúcich, doteraz neobnovovaných murív a omietok, v niektorých častiach sa navrhuje aj premodelovanie novodobej koruny muriva. V areáli sa navrhuje aj nová elektroinštalácia spolu s osvetlením. Pre návštevníkov budú vytvorené aj samostatné pohotovostné WC ktoré budú prevádzkované iba počas sezóny. Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14993/summ…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Pamarch, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 802223€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6307428/
Dodatky: