Vypracovanie projektovej dokumentácie Komunitná záhrada v meste Spišská Belá

Projekt: SpoluBližšie (TogetherCloser)

Verejný obstarávateľ: Mesto Spišská Belá

Dátum vyhlásenia: 05.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 12.11.2021

Jedná sa vypracovanie projektovej dokumentácie Komunitnej záhrady v meste Spišská Belá v rozsahu pre stavebné povolenie s rozpočtom a výkazom výmer v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme aj na CD podľa situácie predmetného územia , ktorá je prílohou č. 3 tejto výzvy a je súčasťou architektonickej štúdie predmetného územia. Predmetom zákazky je PD Komunitnej záhrady, vodozádržné opatrenia na ploche za cestou nie sú predmetom dodania služby.

URL adresa: https://spisskabela.sk/samosprava/vyzvy-na-predloz…