Zabezpečenie prevádzky nonstop Národnej linky pre ženy

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 25.05.2023

Termín na predloženie ponúk: 09.06.2023

Poskytovanie služieb bude spočívať v dodaní softvérového a hardvérového vybavenia linky, t.j. služieb súvisiacich so zriadením a prevádzkovaním bezplatnej linky 0800 212 212, vrátane prenájmu počítačov a súvisiaceho softvéru pre účely vykonávania nonstop (24/7) telefonického poradenstva pre klientov a klientky v oblasti pomoci v kritických situáciách. Pôjde teda o služby prevádzkovania telefonickej linky typu 0800 s minimálne šiestimi agentmi-poradcami (agentov zabezpečí objednávateľ ) v období od 1.7.2023 do 30.4.2024 vrátane, zabezpečenia počítačového (HW) a softvérového (SW) vybavenia a neobmedzeného telefonického paušálu