Ministerstvo životného prostredia SR: Výzva na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy - ClimaInfo (ACC05)

  • Dátum: 15.12.2020
  • Programy: Klíma

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) - kód ACC05)financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby.

Výzva podporí projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované so zohľadnením princípov informálneho učenia sa. Hlavným cieľom výzvy je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

Unikátnou príležitosťou pre žiadateľov je realizovať svoje projekty na báze bilaterálnej spolupráce so subjektami z Nórska a prostredníctvom vytvorených partnerstiev získať a vzájomne zdieľať skúsenosti a know-how vo výzvou podporovanej oblasti.

  • Dátum zverejnenia výzvy: 15.12.2020
  • Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 26.02.2021

Výzva je dostupná na webovej stránke Správcu programu (Ministerstvo životného prostredia SR): https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc05-climainfo/

Kontaktné údaje na Správcu programu nájdete tu: https://www.minzp.sk/eea/kontakty/


Výsledky výberového procesu v rámci výziev č. 3 (ACC05) a č. 4 (ACC04) programu SK-Klíma


Prehľad projektových zmlúv v rámci výzvy ACC05 programu SK-Klíma – aktualizácia