Výzva na Cestovný grant v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (BIN BF01)

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje výzvu na Cestovné granty (BIN BF01), financovanú z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska. Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Realizované aktivity v rámci Cestovného grantu musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP. 

Bližšie informácie o výzve sú dostupné na: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy


Kontaktné údaje na správcu programu  Rozvoj obchodu inovácií a MSP:

bilateralnyfond@vyskumnaagentura.sk; 02/2 210 13 811