Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF04)

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív BIN BF04 podporenú z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na rozvoj a posilnenie biznis partnerstiev medzi subjektmi z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (donorských štátov) a Slovenska. Ťažiskovými oblasťami podpory sú

  • Zelené inovácie v priemysle a
  • Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Oprávnenými žiadateľmi sú akékoľvek verejné, súkromné subjekty, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v donorských štátoch. Žiadateľ musí mať projektového partnera z donorských štátov.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí 1 000 - 10 000 €. Alokácia výzvy je 70 000 €. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa sa v tejto výzve nevyžaduje.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant a budú hodnotené v poradí, v akom boli doručené (FIFO princíp).

Termín podania žiadosti je do 30.06.2024. Realizácia iniciatívy nesmie trvať dlhšie ako 6 mesiacov a má byť ukončená do 31.12.2024.

 

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej agentúry: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/793-vyzva-na-podporu-bilateralnych-iniciativ-bin-bf04