Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov

  • Dátum: 10.01.2023
  • Programy: Klíma

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca Programu SK-Klíma vyhlásil výzvu na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov pre už zazmluvnené projekty, financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva je určená pre prijímateľov realizujúcich projekty, ktoré boli podporené a zazmluvnené v rámci výzvy č. 2 (ACC02) – “Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach” (ClimaUrban) a výzvy schémy malých grantov č. 1 (ACC03) – “Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách” (ClimaEdu).

Cieľom výzvy je pomôcť prijímateľom realizujúcich projekty s výraznými infraštruktúrnymi prvkami v rámci vyššie uvedených výziev vysporiadať sa so súčasnými ekonomickými výzvami spočívajúcimi v mimoriadnom náraste cien, ktoré boli spôsobené externými faktormi, bez zavinenia samotných prijímateľov.

Alokáciu na túto výzvu tvoria neprerozdelené (disponibilné) finančné prostriedky z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Termín na predkladanie žiadostí (dátum uzatvorenia): 1. kolo: 10.03.2023; 2. kolo: 10.06.2023

Výzva je dostupná na webovej stránke správcu programu (Ministerstvo životného prostredia SR): https://minzp.sk/eea/vyzvy/vyzva-poskytnutie-dodatocnych-financnych-prostriedkov/

 

Pre bližšie informácie týkajúce sa výzvy, príp. otázky je možné kontaktovať správcu programu:

Kontaktná osoba Mgr. Katarína Fajčíková, PhD., tel. č. 0906 314 236, katarina.fajcikova@enviro.gov.sk