Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania BIN 02

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN02) financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov, podporia napríklad rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2  a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení a podobne. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené napríklad zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a ľuďom s rôznym postihnutím, ako sú systémy na monitoring životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy a podobne.


Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej agentúry: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/594-bin-2

Výsledky výzva BIN 02: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-aktuality/688-vysledky-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-inovacii-a-rozvoja-podnikania-bin-02


Kontakty na správcu programu Výskumná agentúra:

  • norskegranty@vyskumnaagentura.sk
  • +421 210 13 809 alebo +421 918 328 488.