Často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu

Klinutím na otázku, zobrazíte odpoveď.

Otázka č. 1:

Je možné grafické práce a tlačiarenské služby obstarávať samostatne alebo ide o jednu zákazku?

Odpoveď č. 1:

V prípade grafických prác a tlačiarenských služieb konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom rozhodnutí 10745-6000/2019-OD/5 nasledovné: „Úrad má za to, že kontrolovaný mal predmetnú zákazku rozdeliť na časti, a to na služby súvisiace s grafickým spracovaním a na tlačiarenské služby, teda tlač publikácií, brožúr, časopisov, kníh, atď., nakoľko tieto časti je možné od seba navzájom objektívne oddeliť a sú schopné realizovať sa oddelene. Úrad má za to, že uvedené služby sú na trhu dostupné oddelene, t. j. dajú sa potenciálne obstarať od rôznych dodávateľov....Na základe vyššie uvedeného úrad konštatuje, že kontrolovaný postupoval aj v rozpore s princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nerozdelením predmetu zákazky na časti spôsobil neodôvodnené obmedzenie okruhu dodávateľov, ktorí by boli schopní poskytnúť služby, ktoré sú predmetom zákazky, a teda v danom prípade nebolo umožnené dodávateľom, malým a stredným podnikom, ktorí sú schopní bezproblémovo plniť predmet zákazky, zúčastniť sa verejného obstarávania a predložiť ponuku.“

Z uvedené jasne vyplýva, že ak sa tlačiarenské služby a grafické práce obstarávajú  v rámci jedného postupu verejného obstarávania, má byť táto zákazka vnútorne rozdelená na časti. Pozor – uvedené neznamená, že má ísť o dve samostatné zákazky, ale o jednu zákazku delenú na časti, pričom si uchádzač môže zvoliť, či predloží ponuku na celý predmet zákazky alebo len na jej časť. Predpokladáme, že to súvisí so situáciou na trhu, kedy väčšina, alebo prinajmenšom značný počet firiem poskytujúcich tlačiarenské služby zároveň poskytuje aj grafické práce. Zároveň je však možné, že vnútorné členenie zákazky na časti je schopné vygenerovať nižšiu sumu. Ak majú grafické práce charakter diela chráneného autorským zákonom, pozri aj ďalšiu otázku.


Otázka č. 2:

Je možné riešiť dodanie grafických prác zmluvou o dielo podľa autorského zákona? Vzťahuje sa na tieto práce výnimka podľa §1 ods. 12 písm. h) Zákona o verejnom obstarávaní?

Odpoveď č. 2:

Podľa citovaného ustanovenie sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo, dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa Autorského zákona. Ak je výsledkom vlastnej tvorivej činnosti grafické dielo,  je možné zahrnúť toto dielo medzi diela výtvarného umenia, a teda výnimka podľa §1 ods. 12 písm. h) sa na takéto dielo vzťahuje.

Zároveň upozorňujeme prijímateľa na dve povinnosti z Príručky pre prijímateľa a partnera:

  1. Pred uzavretím autorskej zmluvy požiadať o súhlas s jej uzavretím správcu programu (netýka sa prijímateľov z výzvy CLT02 a CLT03).
  2. Pred použitím výnimky podľa § 1 ods. 12  zákona o verejnom obstarávaní požiadať o súhlas správcu programu.

Upozorňujeme tiež, že výnimku podľa §1 ods. 12 písm. h) zo zákona o verejnom obstarávaní nemožno použiť na všetky typy diel! Nie je možné ju použiť napr. na architektonické dielo, kartografické dielo či audiovizuálne dielo. Nižšie uvádzame  pracovnú verziu dokumentu, kedy je možné predmetnú výnimku použiť:

Typ diela (podľa autorského zákona)

Výnimka zo zákona o VO sa na toto dielo

Bližší popis typu diela (stručne)

Divadelné dielo

Vzťahuje

Divadelným dielom je najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná tanečná choreografia alebo iná choreografia; jeho autorom je najmä jeho režisér, ktorý toto dielo vytvoril tvorivou duševnou činnosťou.

Dielo výtvarného umenia

Vzťahuje

Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia a fotografické dielo.

Fotografické dielo

Vzťahuje

Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Fotografické dielo je považované za Dielo výtvarného umenia.

Dielo úžitkového umenia

Vzťahuje

Dielom úžitkového umenia je umelecký výtvor s úžitkovými funkciami alebo dielo, ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.

Hudobné dielo

Vzťahuje

 

Literárne dielo

Vzťahuje

Užší pojem ako slovesné dielo

Slovesné dielo

Vzťahuje

 

Folklórne dielo

Vzťahuje

 

Vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa Autorského zákona

Vzťahuje

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

Audiovizuálne dielo

Vzťahuje

Audiovizuálne dielo je dielo vytvorené filmovými tvorivými postupmi, ako aj výberom a spracovaním diel audiovizuálne použitých bez ohľadu na formu a spôsob ich spracovania, vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako sled zaznamenaných, zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.

Kartografické dielo

Nevzťahuje

Podľa § 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 600/2008 Z. z.

Architektonické dielo

Nevzťahuje

Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu


Otázka č. 3:

Ako obstarávať LETENKY?

Odpoveď č. 3:

Na obstarávanie leteniek sa okrem iného vzťahuje:

  1. Výnimka podľa § 1, ods. 12, písm. w) Zákona o verejnom obstarávaní, v rámci ktorej sa tento zákon nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je  letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb.
  2. Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávania č. 7/2016.   

Aplikácia výnimky: Táto výnimka bola do zákona o verejnom obstarávaní doplnená preto, aby zmluvy uzatvárané priamo s leteckým dopravcami, t. j. nie prostredníctvom sprostredkovateľských subjektov, boli vyňaté spod pôsobnosti zákona. Leteckým dopravcom je právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy, Zákonodarca tým sledoval princíp hospodárnosti.

Pri určitej miere zjednodušenia je možné povedať, že podľa limitov platných k marcu 2021 túto výnimku je možné aplikovať len v podlimite a pri nízkych hodnotách, t. j.:

  • ak ste štátna inštitúcia, ak ročne neprelietate viac ako 139 000 eur,
  • ak ste orgánom samosprávy, ak ročne neprelietate viac ako 214 000 eur,
  • ak ste obstarávateľ, ak ročne neprelietate viac ako 428 000 eur.

Predpokladáme pritom, že nie je možné rozumne požadovať, aby boli služobné cesty plánované na viac ako jednoročné obdobie.

U mimovládnych organizácií ani iných osôb podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nie je zákonom stanovený jednoznačný limit, kedy je zákazka podlimitná. Mal by sa preto uplatniť rovnaký limit ako pri verejnom obstarávateľovi, t. j. v súčasnosti 139 000 eur. Ak teda daná organizácia ročne neprelieta stanovený limit, nie je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Postup podľa Všeobecného metodického usmernenia: Toto usmernenie uvádza, že ak u verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vznikne potreba obstarania leteniek, ktoré z objektívnych dôvodov nemohol predpokladať, a teda ani naplánovať, ide o samostatný predmet zákazky. Tým však nie je vylúčené obstarávanie leteckej prepravy osôb prostredníctvom vyhlásenia verejného obstarávania a uzavretia rámcovej dohody, v ktorej je vhodné stanoviť pravidlo pre priamy nákup leteniek, ak je ekonomicky výhodnejší, t. j. cena letenky na základe priameho nákupu je lacnejšia.

Zverejnením tejto odpovede na svojej webovej stránke týmto správca programu udeľuje súhlas s použitím výnimky podľa §1 ods. 12 písm. w) všetkým prijímateľom aj ich slovenským partnerom, ktorí spĺňajú podmienky na jej použitie. Na zahraničných partnerov sa slovenská právna úprava verejného obstarávania nevzťahuje.

V prípade, ak je nákup leteniek v rámci Vašej organizácie riešený rámcovou dohodou, odporúčame pozrieť si aj otázku k rámcovým dohodám.


Otázka č. 4:

Podlieha kontrole aj už uzavretá Rámcová dohoda?

Odpoveď č. 4:

Predmetom kontroly zo strany správcu programu nie sú verejné obstarávania, ak suma výdavkov deklarovaných v jednotlivých priebežných správach o projekte nepresiahne 20 000 eur, ani 25% hodnoty zákazky.  To nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb a prác.

Príklad:

Prijímateľ má nákup leteniek uzavretú rámcovú dohodu sumu celkovo  2 000 000 eur, pričom počas celej doby realizácie projektu letenky vynaloží 15 000 eur.  V takomto prípade verejné obstarávanie nie je predmetom kontroly správcu programu, pretože nedošlo k presiahnutiu limitu 20 000 eur, ani 25% hodnoty zákazky.


Otázka č. 5:

Ak sa rozhodneme rozdeliť zákazku s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou nad 20 000 eur bez DPH na časti, postačuje, keď získame tri ponuky celkovo, alebo musíme získať tri ponuky na každú časť zákazky?

Odpoveď č. 5:

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera ustanovuje povinnosť získať tri relevantné cenové ponuky, pričom pod pojmom relevantná cenová ponuka sa okrem iného rozumie ponuka na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ teda musí získať tri cenové ponuky na každú časť zákazky.


Otázka č. 6:

Nie je zverejnenie mien osôb, s ktorými boli vedené prípravné trhové konzultácie  v rozpore s požiadavkou anonymity uchádzačov?

Odpoveď č. 6:

Zverejnenie mien či názvov osôb, ktoré sa zapojili do PTK podľa nášho názoru nie je nevyhnutné a skutočne by mohlo zvýšiť riziko vzniku potenciálneho konfliktu záujmov či kolúzie. Postačujúce je zverejniť obsah prípravných trhových konzultácií. Vychádzame pritom z predpokladu, že zaznamenať priebeh prípravných trhových konzultácií a dialóg s trhom, zverejňovať obdržané otázky, dopyty, aj  odpovede a zabezpečovať aktuálnosť týchto dokumentov by malo byť samozrejmosťou.

Zároveň chceme pripomenúť, že odporúčame, aby poskytnutie prípravnej trhovej konzultácie, v rámci ktorej sa osoba podieľa na príprave súťažných podkladov bolo vykonané na zmluvnom základe.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal aj samostatný materiál a podcast k prípravným trhovým konzultáciám, ktoré je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=807.


Otázka č. 7:

Aký je postoj donorov ku konfliktu záujmov?

Odpoveď č. 7:

Donori uplatňujú nulovú toleranciu vo vzťahu k týmto praktikám. Radi by sme využili túto príležitosť a apelovali na Vás ako verejných obstarávateľov, aby sa skutočne snažili predchádzať aj proaktívne odhaľovať konflikty záujmov aj kolúziu. Musíme žiaľ konštatovať, že jedna z prvých zákaziek, ktorú sme kontrolovali vykazovala znaky kolúzie.

Pre tých, ktorí majú záujem o ďalšie informácie k tejto téme dávame do pozornosti aj výber z metodickej činnosti a rozhodovacej praxe ÚVO ku konfliktu záujmov dostupný na: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2772/Konflikt_zaujmov.pdf

Veľmi dobrý podcast k tejto problematike pripravil aj Úrad pre verejné obstarávanie.


Otázka č. 8:

Ako je to so znížením projektového grantu, ak správca programu  udelí finančnú korekciu na základe porušenia pravidiel verejného obstarávania?

Odpoveď č. 8:

Ak bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania kontrolou alebo auditom podľa zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o verejnom obstarávaní  alebo inou kontrolou resp. overovaním, a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, Správca programu pri porušení pravidiel verejného obstarávania určí finančnú korekciu.

Finančná korekcia sa určuje z hodnoty zákazky, resp. z časti zákazky, ktorá sa nárokuje z finančných mechanizmov. Pokiaľ nie je možné jednoznačne zaradiť nedostatok k určitému typu porušenia podľa Rozhodnutia EK o určení finančných opráv, korekcia sa určuje podľa typovo najbližšieho porušenia identifikovanému nedostatku. Príslušné percentuálne sadzby finančných opráv (5 %, 10 %, 25 % a 100 %), ktoré majú byť uplatňované na predmet zákazky sa v prípade, ak sú zistené viaceré porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania nekumulujú, ale uplatní sa najvyššia percentuálna sadzba. 100 % finančná korekcia sa uplatňuje najmä v prípade najzávažnejších zistení porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, ak toto porušenie zvýhodňuje uchádzača / viacerých uchádzačov alebo sa v rámci procesu verejného obstarávania potvrdil podvod. Pri výpočte finančnej korekcie sa berie do úvahy predchádzajúca aj budúca výška výdavkov deklarovaných v PSP.

Po udelení finančnej korekcie musí byť urobený dodatok k projektovej zmluve a zmenený rozpočet projektu podľa udelenej korekcie. Rozpočtová položka, z ktorej sa mala zákazka financovať, musí byť znížená o percento udelenej korekcie (maximálne však do sumy korekcie udelenej na danej zákazke).

Z každej faktúry je možné v PSP uznať len výdavky do sumy faktúry zníženej o percento udelenej finančnej korekcie. Odporúčame prijímateľom si v PSP nárokovať len výšku oprávnených výdavkov z dôvodu zjednodušenia výkonu AFK PSP. V prípade, že výdavky z predmetnej zákazky alebo ich časť už boli v rámci PSP uznané za oprávnené, Správca programu zašle prijímateľovi žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov. Výška finančných prostriedkov, ktoré má prijímateľ vrátiť sa určí z týchto deklarovaných oprávnených výdavkov, pričom sa použije sadzba udelenej korekcie.

Celková suma oprávnených výdavkov deklarovaných v rámci všetkých PSP za predmetnú zákazku nesmie presiahnuť ani celkovú sumu faktúr znížených o príslušnú korekciu, ani sumu zníženej rozpočtovej položky.