1. kolo výzvy DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom UZAVRETÉ

29.10.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil dňa 18. júla 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom.

V rámci prvého kola otvorenej výzvy, ktoré bolo uzavreté dňa 15. októbra 2019, bolo správcovi programu doručených 8 žiadostí o projekt vo výške 1 445 616 eur žiadaného projektového grantu. Celková výška alokácie finančných prostriedkov určených na žiadosti o projekt prijatých v rámci výzvy DGV01 bola stanovená na 1 440 000 eur.

Prijaté žiadosti o projekt po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti prejdú kolom odborného hodnotenia a následne budú zo strany Výberovej komisie odporúčané na financovanie v rámci programu. Termín zasadnutia Výberovej komisie je plánovaný na januári 2020.