Aktuálny stav spustenia jednotlivých programov

22.03.2019

V novembri 2018 boli podpísané programové pre programy: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Domáce a rodovo podmienené násilie a Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť - plánovaný termín vyhlásenia prvých výziev v rámci týchto programov - máj / jún 2019.

Bližšie informácie o týchto programov, vrátane informácií o plánovaných výzvach nájdete v prezentáciách z otváracích konferencií:

Osnova programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov je aktuálne predložená na schválenie donorom. Program Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania a program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy sú v procese vývoja programovej dohody, prebieha komunikácia s donormi a prepdoklad podpisu predmetných dohôd je v najbližších týždňoch.

Osobitné postavenie – program Sociálny dialóg – dôstojná práca – implementovaný nórskou vládnou agentúrou na podporu inovácií – Innovation Norway – výzva bola otvorená do 7. februára 2019 – bližšie informácie www.decentwork.no . Fond pre MVO – Active Citizens Fund Slovakia – NOS, Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis – výzva bola otvorená výzva do 22.1.2019 - bližšie informácie www.acfslovakia.sk