Informácia o plánovanom vyhlásení ďalšej Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

04.08.2020

SK - INKLÚZIA RÓMOV A POSILNENIE ICH POSTAVENIA

Kód výzvy: LDI02

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy:  september 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy: november  2020

Výzva bude vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR v rámci  Grantov  Nórska 2014-2021

Cieľom výzvy LDI02 je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie.

Projektový grant: 200 000 EUR - 1 000 000 EUR

Predpokladaná celková alokácia: 6 000 000 EUR

Spolufinancovanie: Pre subjekty verejnej správy a mimovládne organizácie[1] sa spolufinancovanie nevyžaduje. Najmenej 10 % výška spolufinancovania pre sociálnych partnerov[2],[3] a iné neziskové organizácie. Najmenej 15 % výška spolufinancovania pre súkromný sektor a ostatné subjekty

Platby: v rámci projektu budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Oprávnení žiadatelia: V súlade s článkom 7.2 ods. 1 Nariadenia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnická osoba v Slovenskej republike.

Oprávnení partneri: V súlade s článkom 7.2 ods. 2 Nariadenia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby  buď v Nórsku, prijímateľských štátoch[4] alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom[5]  alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

 

Ďalšie podmienky :

 1.  Projekty musia obsahovať opatrenia odrážajúce najmenej dve z piatich oblastí (zdravie, bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť, nediskriminácia).
 2. Projekty musia zahŕňať založenie a/alebo podporu aspoň jedného existujúceho centra služieb[6] v marginalizovanej rómskej komunite (MRK)[7],
 3. Povinné prílohy k žiadosti o projekt sú:

a) rozpočet,

b) dotazník,

 1. Náklady na budovanie infraštruktúry (investičné opatrenia)[8] nesmú prekročiť 60 % celkových oprávnených nákladov na projekt.
 2. Projekty budú realizované v súlade s platnými pravidlami štátnej pomoci

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: September 2021

Oprávnené aktivity:

Projektový grant môže byť použitý na nasledujúce účely a aktivity:

Aktivity súvisiace s bývaním, ako napríklad:

 • poradenské služby na zabezpečenie stability bývania a prevencie straty bývania,
 • podpora pri podávaní žiadostí o sociálne bývanie,
 • činnosti pre komunitu zamerané na zvyšovanie povedomia týkajúce sa bývania,
 • kurzy finančnej gramotnosti,
 • kurzy svojpomocnej výstavby,
 • právne služby súvisiace s vlastníckymi právami,
 • akčné plány, stratégia, verejná politika, komunitné služby,
 • zavedenie riadenia, mapovanie situácie v oblasti bývania.

 

Aktivity súvisiace so zamestnaním, ako napríklad:

 • finančné kurzy, kurzy IT a kurzy gramotnosti,
 • kurzy výroby, stavebných prác a iné kurzy zvyšujúce zamestnateľnosť ľudí žijúcich v MRK,
 • podpora pri uchádzaní sa o zamestnanie, vrátane vypracovania životopisu,
 • aktivácia trhu práce, schémy pre školenia zamerané na usmerňovanie a poradenstvo.

 

Aktivity súvisiace so zdravím, ako napríklad:

 • verejné stavebné práce súvisiace so zdravím, ako napríklad kanalizácia, čističky vôd (tieto musia byť vždy spojené so školeniami zamestnávania pre ľudí žijúcich v MRK),
 • včasná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • poradenské služby, vrátane psychologických a sociálnych služieb,
 • mentorské programy pre rôzne skupiny, napr. tehotné matky, staršie osoby, deti atď.
 • programy na zvýšenie povedomia o  zdraví a/alebo vzdelávacie programy týkajúce sa zdravia
 • zriadenie zdravotníckeho zariadenia (primárneho kontaktu) v MRK.

 

Aktivity súvisiace so vzdelávaním (so zameraním na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky), ako napríklad:

 • podpora materských škôl (vzdelávanie) a/alebo predškolskej prípravy,
 • podpora budovania vzdelávacej infraštruktúry (napr. modulárne školy),
 • podpora komunitných sociálnych služieb,
 • letné školy pre neprospievajúcich žiakov,
 • podpora neformálneho vzdelávania a moderných programov osobného rozvoja pre mladých ľudí z MRK (s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky),
 • vyučovacie hodiny po škole pre neprospievajúcich žiakov,
 • súbežná práca s miestnymi a regionálnymi samosprávami, s učiteľmi a poradenskými službami, rodičmi a žiakmi,
 • školenia pre komunitných pracovníkov, učiteľov, asistentov osvety zdravia a iných terénnych pracovníkov,
 • poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá).

 

Aktivity súvisiace so zamedzením diskriminácie, ako napríklad:

 • činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane sociálnych médií,
 • ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním, domácim násilím,
 • činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne,
 • práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia falošných správ a dezinformácií
 • podpora komunitných sociálnych služieb,
 • ďalšie činnosti zamerané osobitne na ohrozené deti a mládež.

 

V rámci všetkých projektov bude na začiatku a na konci projektu uskutočnený prieskum za účelom identifikácie nasledovných počiatočných a cieľových hodnôt:

• „Podiel väčšinového obyvateľstva v oblasti intervencie akceptujúci Rómov“

Prijímatelia sú v tomto ohľade povinní riadiť sa pokynmi Správcu programu.

Oprávnené výdavky:

Okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 (ďalej len „Nariadenie“), všetky typy výdavkov môžu byť oprávnené za predpokladu, že spĺňajú podmienky tejto výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia.

Ak Projektová zmluva neuvádza neskorší dátum, výdavky sú oprávnené od dátumu rozhodnutia Správcu programu o pridelení grantu. Posledný dátum oprávnenosti výdavkov nesmie byť neskôr ako jeden rok od plánovaného ukončenia projektu alebo neskôr ako dátum uvedený v ods. 3 článku 8.13 Nariadenia (v súčasnosti 30. apríl 2024), podľa toho ktorý nastane skôr.

Náklady na budovanie infraštruktúry nesmú prekročiť 60 % celkových oprávnených nákladov projektu.

 

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu LDI02 sa predpokladá súbežne s výzvou za podmienky, že situácia bude priaznivá pre cestovanie.

Cieľom výzvy bude podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska. Tieto aktivity môžu byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 2 500,- Eur pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.

 


[1] Na účely tejto výzvy je „mimovládna organizácia“ (ďalej len „MVO“) definovaná ako nezisková dobrovoľná organizácia zriadená ako právnická osoba, majúca nekomerčný účel, nezávislá od miestnej, regionálnej a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Cirkevné a náboženské inštitúcie a politické strany nie sú považované za MVO.

[2] Na účely tejto výzvy sú „Sociálni partneri“ definovaní ako zástupcovia organizácií zamestnávateľov a odborových organizácií.

[3]. V prípade sociálnych partnerov (a MVO v prípade potreby) príspevok v naturáliách vo forme dobrovoľníckej práce môže predstavovať až 100 % spolufinancovania.

[4] Úplný zoznam prijímateľských štátov je uvedený v dokumente Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o Nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02eed2b7-da51-11e5-8fea-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_3&format=PDF

[5] Ukrajina

[6]Na účely tejto výzvy  Centrum služieb znamená zariadenie alebo súbor zariadení, v ktorých sa budú poskytovať služby pre Rómov.

[7]  Na účely tejto výzvy je marginalizovanou rómskou komunitou komunita (koncentrácia) uvedená v Atlase rómskych komunít, či už vo verzii z roku 2013, alebo v jej novšej verzii z roku 2019.

[8] Na účely Programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje stavebné povolenie/ohlasovaciu povinnosť alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku).