Informácia o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

08.08.2019

Kód výzvy: GGC01

Vyhlásenie výzvy: September 2019

Uzávierky výzvy: Január 2020

Výzva vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021

Cieľom výzvy GGC01 je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora vysoko kvalitných projektov podporujúcich inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi  slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti. Táto výzva je primárne venovaná národnej spolupráci medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami na podporu rozsiahlejších iniciatív. Program bude podporovať aktivity zamerané na zlepšenie integrity a zodpovednosti verejných inštitúcií na Slovensku a na Ukrajine. Navyše, aktivity zamerané na podporu procesov pristúpenia Ukrajiny do Európskej únie budú uprednostnené.

Projektový grant: 200 000 eur – 1 000 000 eur

Celková alokácia: 2 000 000 eur

Oprávnení žiadatelia: Akýkoľvek verejný subjekt zriadený ako právnická osoba v SR.

Oprávnení partneri:

  • Povinný partner: Akýkoľvek verejný subjekt zriadený ako právnická osoba na Ukrajine.
  • Iný partner: Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba buď v Donorských štátoch[1], prijímateľských štátoch[2] alebo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru[3], ktorý má spoločnú hranicu s dotknutým prijímateľským štátom, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Spolufinancovanie: Nevyžaduje sa

Platby: platby v rámci projektu budú majú formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: predpokladaný podpis prvých projektových zmlúv bude September 2020.

Ďalšie podmienky:

  1. Povinnými prílohami k žiadosti o projekt je Rozpočet a Vyjadrenie záujmu alebo návrh Partnerskej dohody s povinným partnerom
  2. Výzva nie je primárne určená na podporu budovania infraštruktúry (investičné opatrenia)[4].

Oprávnené aktivity: Projektový grant môže byť použitý na realizáciu nasledovných zámerov a aktivít v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti:

(a) sieťovanie, výmena, zdieľanie a prenos vedomostí, technológie, skúseností a najlepšej praxe,

(b) spoločné semináre, workshopov a školení organizovaných slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami,

(c) stáže uskutočnené medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami,

(d) vyslania z Ukrajiny na Slovensko,

(e) zlepšenie úrovne bilingvizmu na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách (napr. jazykové kurzy),

(f) zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách,

(g) spoločné stratégia verejných inštitúcií na Slovensku a Ukrajine za podmienky, že aspoň jedna pilotná časť spoločnej stratégie je implementovaná v rámci projektu,

A (h) aktivity na zvyšovanie povedomia a aktivity zamerané a vhodnú komunikáciu o ambíciách  a dosiahnutých výsledkoch projektu smerujúce k širokej verejnosti.

Projekty s prioritou sú nasledujúce:

  • Projekty, ktorých aktivity sú dostatočne popísané, potrebné a vhodné.
  • Projekty, odrážajúce odporúčania dokumentu Odporúčania Rady OECD o verejnej integrite.
  • Projekty implementované v partnerstve so subjektmi z Nórska/Islandu/Lichtenštajnska, najmä  verejnými inštitúciami.
  • Projekty zamerané na podporu pristúpenia Ukrajiny do Európskej únie,
  • Projekty zahŕňajúce  spoluprácu s MVO aktívnou v oblasti dobrej správy vecí verejných ako projektovým partnerom/spolupracujúcou organizáciou.
  • Projekty zahŕňajúce spolupracujúce partnerstvá medzi slovenskými a ukrajinskými rezortnými ministerstvami.

Oprávnené výdavky: okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia, všetky typy výdavkov môžu byť oprávnenými výdavkami za predpokladu, že spĺňajú podmienky výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia na implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu GGC01 a výzvu GGC02 sa predpokladá 19. augusta 2019.

Cieľom výzvy bude podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Tieto aktivity môžu byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 5 000,- Eur pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.


[1] Nórsko, Island, Lichtenštajnsko

[2] Úplný zoznam prijímateľských štátov nájdete v dokumente Dohoda o Nórskom finančnom mechanizme 2014-2021 –

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02eed2b7-da51-11e5-8fea-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF

[3] Ukrajina

[4] Pre potreby programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek aktivita, ktorá vyžaduje stavebné povolenie/ohlásenie stavby alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku).