Informácia o plánovanom vyhlásení výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

08.08.2019

Kód výzvy:  GGC02

Vyhlásenie výzvy: September 2019

Uzávierky výzvy: Január 2020

Výzva vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021

Cieľom výzvy GGC02 je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Táto výzva poskytuje príležitosť realizovať projekty s iniciatívami na miestnej úrovni, a teda príležitosť pre miestne a regionálne verejné inštitúcie na Slovensku a na Ukrajine realizovať  menšie projekty v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti.

Projektový grant:  50 000 eur – 200 000 eur

Celková alokácia: 500 000 eur

Oprávnení žiadatelia: Akýkoľvek verejný subjekt zriadený ako právnická osoba v SR.

Oprávnení partneri:

 • Povinný partner: Akýkoľvek verejný subjekt zriadený ako právnická osoba na Ukrajine.
 • Iný partner: Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba buď v Donorských štátoch[1], prijímateľských štátoch[2] alebo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru[3], ktorý má spoločnú hranicu s dotknutým prijímateľským štátom, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Spolufinancovanie: Nevyžaduje sa

Platby: platby v rámci projektu budú majú formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: predpokladaný podpis prvých projektových zmlúv bude September 2020.

Ďalšie podmienky:

 1. Povinnými prílohami k žiadosti o projekt je Rozpočet a Vyjadrenie záujmu alebo návrh Partnerskej dohody s povinným partnerom
 2. Výzva nie je primárne určená na podporu budovania infraštruktúry (investičné opatrenia)[4].

Oprávnené aktivity: Projektový grant môže byť použitý na realizáciu nasledovných zámerov a aktivít v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti:

(a) sieťovanie, výmena, zdieľanie a prenos vedomostí, technológie, skúseností a najlepšej praxe,

(b) spoločné semináre, workshopy a školenia organizované slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami,

(c) stáže uskutočnené medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami,

(d) vyslania z Ukrajiny na Slovensko,

(e) zlepšenie úrovne bilingvizmu na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách (napr. jazykové kurzy),

(f) zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách,

(g) spoločné stratégie verejných inštitúcií na Slovensku a Ukrajine za podmienky, že aspoň jedna pilotná časť spoločnej stratégie je implementovaná v rámci projektu,

(h) aktivity na zvyšovanie povedomia a aktivity zamerané a vhodnú komunikáciu o ambíciách  a dosiahnutých výsledkoch projektu smerujúce k širokej verejnosti.

a (i) sieťovanie medzi verejným sektorom a mimovládnym/súkromným sektorom za účelom zlepšenia miestnej situácie.

Projekty s prioritou sú nasledujúce:

 • Projekty, ktorých aktivity sú dostatočne popísané, potrebné a vhodné.
 • Projekty, odrážajúce odporúčania dokumentu Odporúčania Rady OECD o verejnej integrite.
 • Projekty realizované v partnerstve so subjektmi z Nórska/Islandu/Lichtenštajnska.
 • Projekty s aktivitami realizovanými na miestnej a/alebo regionálnej úrovni.
 • Projekty realizované miestnymi a/alebo regionálnymi verejnými inštitúciami.
 • Projekty zahŕňajúce iniciatívy na miestnej úrovni.
 • Projekty zamerané na podporu udržateľnosti aktivít pôvodne podporených v iných projektoch v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti.
 • Projekty zahŕňajúce  spoluprácu s MVO aktívnou v oblasti dobrej správy vecí verejných ako projektovým partnerom/spolupracujúcou organizáciou.
 • Projekty zahŕňajúce spolupracujúce partnerstvá medzi slovenskými a ukrajinskými rezortnými ministerstvami.

Oprávnené výdavky: okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia, všetky typy výdavkov môžu byť oprávnenými výdavkami za predpokladu, že spĺňajú podmienky výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia na implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu GGC01 a výzvu GGC02 sa predpokladá 19. augusta 2019.

Cieľom výzvy bude podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Tieto aktivity môžu byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 5 000,- Eur pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.


[1] Nórsko, Island, Lichtenštajnsko

[2] Úplný zoznam prijímateľských štátov nájdete v dokumente Dohoda o Nórskom finančnom mechanizme 2014-2021 –

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02eed2b7-da51-11e5-8fea-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF

[3] Ukrajina

[4] Pre potreby programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek aktivita, ktorá vyžaduje stavebné povolenie/ohlásenie stavby alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku).